Винаходи та інновації. Винахідники України
  Національний університет біоресурсів і природокористування України

   
Мельничук
Дмитро Олексійович


Ректор
 
Д. О. Мельничук — Герой України, доктор біологічних наук, професор, академік НАН України та НААН України, лауреат Державної премії України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат премії ім. В. І. Вернадського, почесний професор університету штату Айова (США), почесний доктор Берлінського ім. Гумбольдта (Німеччина) і Гентського (Бельгія) університетів, Російського державного аграрного університету — МСГА імені К. А. Тімірязєва, Астраханського технічного університету (РФ), почесний професор Варшавського і Люблінського (Польща), Казахського аграрних університетів та виїзний професор Токійського аграрного університету (Японія), почесний президент Всесвітнього консорціуму установ вищої аграрної освіти та досліджень у сільському господарстві, член вищої Ради при генеральному директорі ФАО ООН, почесний сенатор Сенату штату Луїзіана (США), член Президії державного Комітету з питань державних премій України в галузі науки і техніки. Має державні нагороди: медаль «За трудовую доблесть», повний кавалер орденів України «За заслуги», орден Ломоносова (РФ), орден Франції «За заслуги», орден Держави та Золоту зірку Героя України.
Д. О. Мельничук — відомий учений у галузі біохімії. Він є автором і співавтором понад 600 наукових праць, рекомендацій, прийнятих для широкого впровадження у практику тваринництва та медицини України; під його керівництвом підготовлено 22 кандидатів та восьмеро докторів наук, має більш ніж 70 авторських свідоцтв і патентів на винаходи.


Установка для очистки особливо токсичних стоків
Установка для реалізації динамічних незрівноважених
процесів у конструкційних матеріалах
Національний університет біоресурсів і природокористування України (НУБіП України) — заклад дослідницького типу, потужний навчально-науково-інноваційний комплекс із розвиненою структурою майже по всіх регіонах України:
– базовий заклад НУБіП України (Київ): 13 навчально-наукових інститутів, які об’єднують 15 науково-дослідних інститутів, 20 факультетів та 125 кафедр, Українська лабораторія якості й безпеки продукції АПК;
– Південний філіал НУБіП України «Кримський агротехнологічний університет» із 12 факультетами та НДІ насінництва;
– 12 відокремлених підрозділів НУБіП України — регіональних вишів І–ІІІ рівнів акредитації у різних регіонах України.
Наукові розробки вчених університету є вагомим внеском у розвиток агропромислового та природоохоронного комплексів країни. Винахідницька робота спрямована на розробку нових високопродуктивних сортів та гібридів сільськогосподарських культур; порід, типів і ліній сільськогосподарських тварин; екологічно безпечних засобів захисту рослин від хвороб і шкідників; ефективних ветеринарних лікарських препаратів; нових видів сільськогосподарської техніки; прогресивних технологій виробництва, переробки, збереження сільськогосподарської продукції та забезпечення її високої якості.
У НУБіП зосереджено потужний науковий потенціал, який забезпечує виконання широкого спектра досліджень у галузях фундаментальних наук, сільського, лісового і водного господарств, ветеринарної медицини, охорони довкілля тощо. З понад 2050 наукових, науково-педагогічних працівників — 302 докторів наук і професорів, 1192 кандидатів наук і доцентів.
Упродовж останніх п’яти років за результатами проведених в університеті наукових досліджень до Українського інституту промислової власності Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України подано 1636 заявок на видачу патентів України на винаходи й корисні моделі, отримано 1659 рішень про видачу патентів та 1685 патентів і авторських свідоцтв.
Серед авторів винаходів, на які отримані охоронні документи, слід відзначити Д. О. Мельничука, В. Ф. Дрозду, В. М. Булгакова, В. С. Ловейкіна, О. О. Котречка, А. В. Степанова, С. Д. Мельничука, М. П. Догоду, В. І. Шеремету, К. Г. Лопатька, Т. Б. Аретинську, Р. В. Лаврика, С. П. Танчика, М. М. Коробко, В. А. Копілевича, М. Д. Мельничука, Л. Ф. Бабицького та ін. За вагомий внесок у винахідницьку діяльність ученим університету В. М. Булгакову, В. А. Копілевичу, В. О. Іванову присвоєно звання заслужених винахідників України. У 2010 р. Державним департаментом інтелектуальної власності відзначено дипломами винаходи НУБіП України «Спосіб відтворення гетерозиготного генотипу вищих рослин» (М. Ф. Парій, К. С. Ситник, М. Д. Мельничук) та «Двошвидкісний асинхронний двигун» (В. І. Мішин, Р. М. Чуєнко, О. В. Герасимчук).
Серед 2000 наукових розробок варто відзначити винаходи М. С. Мороза та В. Ф. Дрозди, якими запатентовано понад 40 авторських свідоцтв і патентів, котрі відносяться до біологічних технологій, що використовують для раціонального природокористування. НУБіП України є власником патентів на технологію отримання альтернативних видів палива, наноматеріалів у вигляді водних дисперсій металів (М. Д. Мельничук, К. Г. Лопатько, Д. А. Засєкін, Ю. В. Жук), застосування яких є альтернативою антибіотиків та інших високотоксичних препаратів. Також винахідники університету дослідили початок розвитку і затухання запального процесу у зоні з’єднання тканин методом зварювання біологічних тканин (О. Ф. Петренко та ін.); розробили і запропонували спосіб відновлення структурно-функціонального стану пошкоджених клітин печінки на основі ліпосомальної форми комплексної БАД FLP-MD (Д. О. Мельничук, В. А. Грищенко); дослідили і запровадили спосіб отримання фракції мононуклеарних клітин кісткового мозку собак із високою проліферативною активністю (А. Й. Мазуркевич, М. О. Малюк); створили та запатентували установки для очистки особливо токсичних стоків і для реалізації динамічних незрівноважених процесів у конструкційних матеріалах (М. Г. Чаусов та ін.).
Вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ, 03041. Тел.: 0 (44) 257-51-75, 527-87-20.
E-mail: rectorat@nauu.kiev.ua. Web-сайт: www.nubip.edu.ua
Львівський національний аграрний університет   ]   зміст   [   Самородов Віктор Миколайович