Винаходи та інновації. Винахідники України
  Львівський національний аграрний університет
 
Львівський національний аграрний університет — навчальний та науково-методичний центр агропромислового комплексу України, який готує фахівців для сільського господарства та проводить фундаментальні й прикладні дослідження.
На 37 кафедрах університету працюють відомі вчені, досвідчені педагоги, серед яких — академіки, заслужені діячі науки і техніки, працівники освіти, діячі мистецтв та художники України, лауреати державних премій. Загалом у навчально-виховному і науково-дослідному процесах беруть участь 60 докторів та понад 350 кандидатів наук.
За підтримки ректора університету, академіка НААН України, професора В. В. Снітинського постійно поновлюється матеріально-технічна база ВНЗ, створюються нові проблемні наукові інститути, лабораторії, інноваційні структури, наукові школи, розширюються межі міжнародної співпраці.
Учені факультету агротехнологій і екології вивчають питання управління продуктивним потенціалом для виготовлення продукції рослинництва та ведення землеробства на основі еколого-стабілізаційних заходів з охорони ґрунтів в агрокліматичних зонах Західного регіону України. Це дає можливість спрогнозувати стабільне виробництво високоякісної сільськогосподарської продукції, суттєво знизити ресурсні затрати на її вирощування; удосконалити системи удобрення і обробітку ґрунту під озимі та ярі зернові, ріпак, буряки цукрові, картоплю для енерго- і ресурсозбереження й оптимального насичення сівозмін агрохімічними засобами; обґрунтувати функціональні структури комплексного вирощування, зберігання і переробки польових, плодових і овочевих культур; забезпечити раціональне використання нетрадиційних сировинних ресурсів для виготовлення органічних і органо-мінеральних добрив та їх ефективне застосування під сільськогосподарські й енергетичні культури. У результаті підвищується ефективність виробництва і скорочуються терміни практичного впровадження агротехнологічних інновацій.
За останні кілька років науковці факультету створили нові сорти картоплі (Західна, Ліщина, Дублянська Ювілейна, Воля, Пишна), буряків кормових (Галицький), топінамбуру (Львівський 1), салату листового (Дуболистий), суниці садової (Лючінська, Боженка, Зоня); розробили збалансовані за гумусом і поживними речовинами енергоощадні й екологічно безпечні системи удобрення польових культур у сівозмінах; дослідили стан і динаміку природних компонентів агроекосистем Західного регіону України та запропонували заходи щодо оптимізації їх ефективного функціонування в умовах антропогенного навантаження; удосконалили зональні технології вирощування плодових і овочевих культур; створили високоефективні й екологічно безпечні кормові добавки з підвищеним вмістом протеїну та енергії на основі насіння олійно-бобових культур і тваринних жирів для використання у раціонах годівлі тварин і птиці; одержали патенти на корисні моделі «Спосіб підвищення збереженості новонароджених поросят», «Вітамінний препарат «Ліповіт», «Способи удобрення пшениці озимої і цукрових буряків в короткоротаційній сівозміні» та інші.
Нові сорти картоплі, виведені науковцями університету
Лабораторія геотермальної енергетики
Науковці факультету механіки й енергетики щорічно отримують не менше 16 патентів на винаходи, видають до десяти монографій, публікують понад 250 наукових статей (із них 40 — у міжнародних та закордонних журналах і збірниках), захищають чотири-шість дисертацій. Вони розробили: автоматизований доїльний апарат, електромагнітний пульсатор попарної дії, качановідокремлювальний апарат, конструкції шнекових пресів для відтискання олії з оліємісткої сировини, способи виготовлення біодизеля з рослинних олій, протипожежного захисту гірського лісового масиву, які можуть бути використані в галузі сільськогосподарського машинобудування та інших сферах аграрного виробництва. У межах виконання комплексної наукової теми створено 12 нових технологій та 24 види устаткування. Департамент технічної політики Міністерства аграрної політики та продовольства України розглянув і рекомендував до тиражування 16 наукових розробок факультету, зокрема: методики оптимізації адаптивних технологічних процесів збирання просапних культур у господарствах Західного регіону України; адаптовані типові технології переробки рослинницької та тваринницької сировини до потреб переробних підприємств невеликої потужності; типорозмірні комбіновані системи енергопостачання автономного споживача за рахунок використання поновлюваних джерел енергії для заданих зон і потреб цього споживача; інженерні методи проектування та розрахунку параметрів систем і агрегатів комплексного використання поновлюваних джерел енергії для електропостачання, кондиціювання, опалення і гарячого водопостачання; технологія отримання лляної олії холодного пресування та технічна документація на олійний прес з активованою подачею насіння льону; технологічний модуль виробництва молока й електронний пульсатор попарної дії і енергоощадний вакуумний насос принципово нової конструкції до нього.
Науково-технічні розробки співробітників факультету будівництва та архітектури сприяють зниженню матеріаломісткості конструкцій будівель та споруд, підвищенню їх експлуатаційних характеристик, впровадженню у практику будівництва енергоощадних конструктивно-технологічних рішень. Ці напрацювання захищені 15 патентами на винаходи та корисні моделі. Три винаходи були впроваджені на Львівському домобудівному комбінаті № 1 під час виготовлення конструкцій стінових панелей для влаштування та підсилення фундаментів. Проводиться робота із запровадження інших інновацій для створення сталефібробетонних конструкцій.
Технологія підсилення фундаментів мікропалями була використана під час реконструкції будинків у Львові, Рівному, Ужгороді й інших містах. Застосовувати її доцільно тоді, коли не можна відкрити стіни фундаментів із зовнішнього боку будівель.
Лабораторія експериментального дослідження
доїльного обладнання

Система тестування агрегатів живлення
дизельних двигунів

Інтегрована тахеометрична станція з GPS-приймачем
(LEICA 1205)
Науковці факультету досліджують ефективність використання технології торкретування під час виготовлення та підсилення несівних залізобетонних конструкцій. Результати робіт були впроваджені при підсиленні двох мостів у Львівській області.
Сталефібробетонні конструкції з примусовим орієнтуванням фібрової арматури вздовж вектора розтягувальних зусиль, спосіб конструювання згинальних елементів на основі оптимізації епюри матеріалів — ще один напрям досліджень, які проводять на факультеті.
Наукове обґрунтування отримала запропонована технологія обробки зварних швів високотемпературним локальним нагріванням та місцевим охолодженням, що дозволяє знизити рівень початкових напружень у цих швах і, відповідно, підвищити експлуатаційні якості металевих конструкцій.
Науково-дослідна й інноваційна діяльність учених землевпорядного факультету спрямована на розробку науково-методичних засад формування організаційних, економічних та інформаційних механізмів регулювання земельних відносин на регіональному рівні. Щорічно за результатами науково-дослідної роботи видають більше п’яти монографій, публікують близько 300 наукових статей (із них 60 — у міжнародних журналах), захищають три-чотири дисертації, отримують понад десять патентів на винаходи і корисні моделі. Інновації створюють у сфері високоточного геометричного та тригонометричного нівелювання. Уже розроблено нові способи нівелювання, технології визначення вертикальної рефракції, показників заломлення атмосферного повітря та коригування результатів геодезичних вимірювань через вплив атмосферних неоднорідностей на проходження світлових променів в атмосфері, способи юстування геодезичних приладів (теодолітів, тахеометрів, нівелірів та пристроїв, які вимірюють вертикальні кути), компарування цифрових нівелірів і кодових рейок.
На території університету створено експериментальний науково-дослідний навчальний геодезичний полігон. Розроблено компаратор для еталонування електронних тахеометрів, дослідження циклічної поправки світловіддалемірів та електронних тахеометрів. Закладено і визначено більше 50 пунктів GPS-спостережень, близько 20 пунктів полігонометрії 2-го розряду, проведено нівелювання IV по закладених пунктах. За результатами навчальних практик створено цифрову карту університетського містечка і навколишніх територій. На базовому пункті GPS-спостережень землевпорядного корпусу раз на місяць проводять цілодобові GNSS-спостереження для визначення точних координат пункту з використанням Європейської реферецної мережі перманентних супутникових станцій спостережень.
Центром інновацій економічного факультету є навчально-науковий інститут економіки АПК, що функціонує для виконання інноваційних та інвестиційних проектів, впровадження наукоємних розробок, виробництва конкурентоспроможної високотехнологічної й інноваційної продукції.
Викладачі факультету кожного року публікують понад 500 наукових статей, видають близько десяти монографій, захищають більше десяти дисертацій. За останні кілька років реалізовані такі інноваційні проекти: моніторинг готовності й адаптації сільського господарства України до вимог спільної аграрної політики Європейського Союзу, експертна оцінка і еволюція місцевих програм підтримки сільського господарства, комплексний проект землеустрою території села, оцінювання трансакційних витрат для покращення ефективності державного управління, програма підвищення привабливості сільськогосподарської праці.
В університеті діє Новаційний центр, що займається технологічно-новаційною, інформаційно-консультаційною та навчальною діяльністю. Щорічно працівники центру надають дорадчі послуги фермерам, спеціалістам і керівникам сільськогосподарських підприємств, задовольняють понад 2,5 тис. запитів та звернень фахівців агровиробництва, проводять короткотермінові навчальні курси для фермерів, власників ОСГ щодо застосування сучасних агротехнологій, методів управління сільськогосподарським виробництвом.
На інтернет-сайті університету розміщений каталог розробок науковців та перелік інноваційних проектів, які реалізовують у вищому навчальному закладі протягом останніх років.
Вул. Володимира Великого, 1, м. Дубляни, Жовківський район, Львівська область, 80381. Факс: 0 (32) 22-42-919.
E-mail: lnau@mail.lviv.ua. Web-сайт: www.lnau.lviv.ua
Луганський національний аграрний університет   ]   зміст   [   Національний університет біоресурсів і природокористування України