НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО»

Кафедра трудового права

Кафедра трудового права як самостійна одиниця інституту була заснована у 1969 р. внаслідок реорганізації кафедри трудового, колгоспного і земельного права, яка існувала з 1954 р. Виникнення самостійної кафедри сприяло вдосконаленню викладання навчальних дисциплін та проведенню наукових досліджень у сфері трудового права і права соціального забезпечення.
Тут працювали відомі вчені, які зробили великий внесок у розвиток науки трудового права: доктори юридичних наук, професори М. Й. Бару, О. І. Процевський, В. С. Венедіктов, к. ю. н., проф. О. Т. Барабаш.
Зараз навчальний процес забезпечує 25 викладачів: доктори юридичних наук, професори — С. М. Прилипко, О. М. Ярошенко, П. І. Жигалкін, 12 кандидатів юридичних наук, доцентів — В. В. Жернаков, Г. С. Гончарова, П. А. Бущенко, А. М. Слюсар, В. В. Єрьоменко, І. А. Вєтухова, С. О. Сільченко, Н. М. Неумивайченко, Ф. А. Цесарський, А. М. Юшко, Д. М. Кравцов, О. А. Яковлєв, шестеро кандидатів юридичних наук, асистентів — О. Г. Середа, Г. О. Яковлєва, В. В. Юровська, Н. М. Швець, І. В. Оклей, Т. В. Красюк, четверо аспірантів — В. М. Гончаренко, О. В. Соловйов, В. О. Радіонова-Водяницька, О. О. Конопельцева, троє аспірантів — В. О. Бабенко, Ю. М. Верес, Г. С. Сидоренко, троє стажистів-дослідників — В. Д. Авескулов, В. В. Вєннікова, Н. Г. Орлова. У лабораторії, яку очолює Н. І. Поклонська, працюють старший лаборант Є. П. Яригіна і лаборант К. С. Круглова.
Свого часу кафедру трудового права очолювали: професори М. Й. Бару (1954–1964), Ю. О. Вовк (1964–1969), О. І. Процевський (1968–1986), П. І. Жигалкін (1986–2002). З 2002 р. завідувачем є к. ю. н., доц. В. В. Жернаков.
Навчальні дисципліни кафедри — «Трудове право», «Право соціального забезпечення», «Пенсійне забезпечення», «Організація роботи органів Пенсійного фонду України», «Міжнародні соціальні стандарти», «Практикум із пенсійного забезпечення», «Трудові спори».
Науковці видали низку монографій, серед яких: «Строковий трудовий договір за законодавством України: поняття, види, умови укладання, зміни та припинення» (С. О. Сільченко, 2005), «Проблеми теорії права соціального забезпечення» (С. М. Прилипко, 2006), «Теоретичні і практичні проблеми джерел трудового права України» (О. М. Ярошенко, 2006), «Право на страйк та умови його реалізації» (Н. М. Швець, 2009), «Кодифікація трудового законодавства України» (2009), «Колективно-договірне регулювання соціально-трудових відносин у вищих навчальних закладах ІІІ–ІV рівнів акредитації» (2009). Вони також підготували до друку підручники і навчальні посібники: «Право соціального забезпечення в Україні» (2009), «Трудове право України» (2010), «Трудове право України у запитаннях та відповідях» (1999–2010), «Трудове право України» (2011) і «Право соціального забезпечення України» (2011).
Учені досліджують актуальні проблеми науки трудового права та права соціального забезпечення. Так протягом 1996–2000 рр. у центрі їхньої уваги були проблеми вдосконалення юридичних гарантій забезпечення права на працю в умовах ринкової економіки. Подальше поліпшення юридичних гарантій реалізації і соціальних прав вивчали впродовж 2001–2005 рр. У період 2010–2011 р. кафедра проводила наукові роботи в межах комплексно-цільової програми «Проблеми вдосконалення правового регулювання відносин у сфері праці та соціального захисту».
Викладачі беруть участь у законотворчій роботі й експертизі проектів законів. Зокрема В. В. Жернаков входив до складу групи науковців, яка розробила концепцію проекту нового Трудового кодексу України (2002). Співробітники кафедри підготували пропозиції щодо нової редакції наступних законів України «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про запобігання дискримінації літніх в Україні», а також «Положення про порядок заміщення посад науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів ІІІ та IV рівнів акредитації» (2002), «Положення про працевлаштування випускників аспірантури і докторантури» (2009).
За участі науковців кафедри трудового права розроблено проекти постанов Пленуму Верховного Суду України, серед яких — постанови «Про окремі питання застосування судами законодавства про пенсійне забезпечення військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби), осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб». Спільно з МЗС України розробляється проект «Правила про умови роботи працівників закордонних дипломатичних установ України» (2010).
У 2002 р. на базі кафедри спільно з представниками Міжнародної організації праці, ученими з України, Росії та Польщі було проведено Міжнародний науково-практичний семінар «Проблеми підготовки нового Трудового кодексу України». Кафедра також стала співорганізатором Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми формування накопичувальної пенсійної системи України» (Харків, 2006). У 2009 р. учені організували конференцію «Актуальні проблеми розвитку законодавства про працю та соціальне забезпечення», яка об’єднала більше 120 науковців із України, Росії, Білорусі, а також II Міжнародну науково-практичну конференцію «Теоретичні та практичні проблеми реалізації прав людини у сфері праці і соціального забезпечення» (2010).
Викладачі стали учасниками міжнародних науково-практичних конференцій: «Гарантії прав суб’єктів трудових правовідносин в умовах ринкової економіки» (Хмельницький, 2006), «Трудове право України в контексті європейської інтеграції» (Харків, 2006), «Соціально-захисна діяльність держави в умовах ринкових відносин» (Чернігів, 2007), «Права и интересы сторон в отношениях, регулируемых нормами трудового права: актуальные проблемы согласования и защиты» (Саратов, 2009), «Теоретические проблемы дифференциации правового регулирования трудовых отношений» (Москва, 2009), «Современные тенденции кодификации законодательства» (Мінськ, 2009), «Трудове право та проблеми соціального захисту населення в контексті правової держави» (Харків, 2010), круглих столів «Проблеми правового забезпечення праці та соціального захисту населення України в сучасних умовах» (Чернігів, 2006), «Права людини — основа реформування законодавства та вдосконалення правозастосовної практики», присвяченого 60-річчю Загальної декларації прав людини (Харків, 2008).
У 2009 р. кафедра трудового права підписала угоди про наукову співпрацю з кафедрою трудового права і соціального забезпечення Пермського державного технічного університету і кафедрою трудового та підприємницького права Бєлгородського національного дослідницького університету, а в 2010 р. — із кафедрою цивільного і трудового права інституту права і підприємництва Північного (Арктичного) федерального університету ім. В. М. Ломоносова (Архангельськ) та кафедрою трудового права Уральської державної юридичної академії (Єкатеринбург).
Із 2010 р. набула чинності угода про співпрацю між кафедрою трудового права Університету та Науково-дослідницьким інститутом соціально-трудових відносин Міністерства праці і соціальної політики України.
Викладачі кафедри — члени Української асоціації фахівців трудового права.

 Логос Україна      << Кафедра міжнародного права      [ Зміст ]      Кафедра культурології >>