НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО»

КАФЕДРА ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ
ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН


Кафедра історії держави і права була заснована в 1926 р. У 1955 р. її об’єднали з кафедрою теорії та історії держави і права, а в 1964 р. знову відокремили у самостійну структуру. Вона спеціалізувалася на викладанні дисциплін та проведенні наукових досліджень у галузі історії держави і права України та зарубіжних країн. Це також сприяло покращенню підготовки науково-педагогічних кадрів.
У різні часи тут працювали відомі вчені, які зробили вагомий внесок у формування науково-педагогічної школи Університету, — професори В. М. Корецький, С. Л. Фукс, А. Й. Рогожин, І. П. Сафронова, М. М. Страхов.
Зараз на кафедрі викладають доктори юридичних наук, професори В. Д. Гончаренко, В. О. Рум’янцев, В. М. Єрмолаєв, к. ю. н., проф. Л. М. Маймескулов, д. ю. н., доц. В. І. Лозо, кандидати юридичних наук, доценти С. І. Пирогова, С. І. Власенко, О. В. Криворучко, Т. О. Матвєєва, М. Ш. Киян, Д. А. Тихоненков, К. М. Лісогорова, В. А. Лизогуб, М. М. Шевердін, І. М. Скуратович, В. В. Россіхін, Д. А. Шигаль, Ю. М. Походзіло, к. і. н., доц. С. А. Черниченко, к. ю. н., асист. Г. П. Пономарьова, асистенти Г. Г. Каратаєва, Н. О. Харасик, Є. О. Васильєв, аспіранти Г. С. Усеінова, О. В. Середа, О. С. Панченко. Завідувач кабінету — О. П. Бакірова, старший лаборант — К. М. Фесенко, лаборант — С. Л. Гоцуляк.
Кафедру очолювали доктори юридичних наук, професори В. М. Корецький (1937–1941), С. Л. Фукс (1944–1971) та А. Й. Рогожин (1971–1992). З 1992 р. нею керує лауреат Державної премії України, чл.-кор. НАПрНУ, д. ю. н., проф. В. Д. Гончаренко.
Педагогічний колектив забезпечує викладання базових навчальних дисциплін — історії держави і права України та історія держави і права зарубіжних країн.
Кафедра видала серію монографій та навчальних посібників: «Единоначалие и коллегиальность в социалистическом промышленном предприятии» (І. П. Сафронов, 1978), «Обычное право казахов в XVIII — первой половине XIX века» (С. Л. Фукса, 1981); підручників: «Основні закономірності становлення буржуазної держави і права у провідних країнах Європи та Північної Америки» (М. М. Страхов, 1991), «Історія держави і права Стародавнього світу» (М. М. Страхов, 1994), «Українська державність у 1917–1922 рр. (форми і проблеми розбудови)» (В. О. Рум’янцева, 1995), «Історія держави і права України» (А. Й. Рогожин, 1993, 1996), «Хрестоматія з історії держави і права України» (В. Д. Гончаренко, 1997), «Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних краї» у двох томах (В. Д. Гончаренко, 1998), «Історія держави і права зарубіжних країн» (М. М. Страхов, 1999), двотомний академічний курс «Історія держави і права України» (В. Я. Тацій, А. Й. Рогожин, 2000), «Хрестоматія з історії держави і права України» (В. Д. Гончаренко, 2000), «Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн» (В. Д. Гончаренко, 2002), «Історія держави і права України» (В. Я. Тацій, А. Й. Рогожин, В. Д. Гончаренко, 2003), «Хрестоматія з історії держави і права України» (В. Д. Гончаренко, 2003), «Історія держави і права зарубіжних країн» (М. М. Страхов, 2003), «Вищі представницькі органи влади в Україні (історико-правове дослідження)» (В. М. Єрмолаєв, 2005), «Правова система України: історія, стан та перспективи: Том 1: Методологічні та історико-теоретичні проблеми формування і розвитку правової системи України» (В. Д. Гончаренко, В. М. Єрмолаєв, В. О. Рум’янцев, 2008), «Становлення і розвиток правових основ екологічної стратегії Європейського Союзу» (В. І. Лозо, 2008), «Правовые основы экологической стратегии Европейского Союза (концепция, программное обеспечение, систематизация и комментарий действующего законодательства ЕС)» (В. І. Лозо, 2008). У 2011 р. науковці підготувала до друку підручники: «Історія держави і права України» та «Історія держави і права зарубіжних країн».
У перші роки незалежності України кафедра долучалася до розробки законів «Про вибори народних депутатів України», «Про вибори Президента України», а також підготувала рецензію на проект Закону України «Про застосування мов в Україні».
Вчені кафедри вивчають актуальні проблеми історії держави і права України та зарубіжних країн. Так протягом 1996–2000 рр. колектив здійснював дослідження в межах комплексно-цільової програми «Основні закономірності формування демократичної правової держави України», впродовж 2001–2005 рр. — «Права людини і проблеми становлення демократичної правової соціальної держави України», з 2006 до 2010 р. — «Актуальні проблеми історії українського національного державотворення». Протягом 2011–2015 рр. науковці вивчатимуть «Актуальні питання державотворення в Україні та зарубіжних країнах на різних етапах їх історії».
Співробітники і члени кафедри — учасники міжвузівських та міжнародних наукових семінарів і науково-практичних конференцій: всеукраїнських науково-практичних конференцій «Теоретичні та практичні проблеми реалізації Конституції України» (Харків, 2006), «Конституційний процес в Україні: здобутки та проблеми» (Харків, 2009), наукової конференції «Конституція України 1996 року — основний Закон незалежної держави (до 10-річчя Конституції)» (Харків, 2006), всеукраїнських науково-практичних інтернет-конференцій «Соціум. Наука. Культура» (Київ, 2006), «Простір і час сучасної науки» (Київ, 2006), міжнародних науково-практичних конференцій «Європейська наука XXI ст.: стратегія та перспективи розвитку» (Дніпропетровськ, 2006), «Переяславская Рада и гармонизация украино-российских отношений на современном этапе» (Харків, 2007, 2009), «Правова культура і громадське суспільство в Україні: стан і перспективи» (Харків, 2007, 2008), «Проблеми реформування місцевого самоврядування України в контексті наближення до європейських стандартів» (Харків, 2009), «Український конституціоналізм від доби УНР-ЗУНР і Карпатської України до сучасності» (Київ, 2009), «Організація та правові проблеми забезпечення державного суверенітету» (Харків, 2009), «Проблеми державного будівництва та місцевого самоврядування на сучасному етапі» (Харків, 2009), «Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку» (Київ, 2009), «Декларація про державний суверенітет України — передумова її незалежності та демократичного розвитку» (Харків, 2010), Харківських політологічних читань «Проблеми глобалізації і політичний вектор розвитку України» (Харків, 2007), науково-практичної конференції «Актуальні проблеми юридичної науки» (Харків, 2007), Всеукраїнського наукового конгресу «Актуальні проблеми державного управління — 2007» (Харків, 2007), І і ІІІ конференції школи педагогічної майстерності НЮАУ імені Ярослава Мудрого «Якість освіти як складова Болонського процесу» (Харків, 2007, 2009), II Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми юридичної науки та практики» (Харків, 2007), XVI Міжнародної історико-правової конференції (Ялта, 2007), XV Міжнародної історико-правової конференції (Донецьк, 2007), XV Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології. Наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я» (Харків, 2007), Міжнародного науково-практичного семінару «Проблеми державно-правового розвитку в умовах Європейської інтеграції і глобалізації» (Харків, 2008), ІІІ–V міжнародних науково-практичних конференцій «Від громадянського суспільства — до правової держави» (Харків, 2008, 2009, 2010), всеукраїнських науково-практичних конференцій молодих учених та здобувачів «Юридична наука очима молодих учених» (Харків, 2008), «Осінні юридичні читання» (Львів, 2008), національної конференції «Реформування вищої юридичної освіти в Україні» (Київ, 2009), Політичних читань «Проблема розбудови теорії держави» (Харків, 2009), Міжнародної конференції «Правова культура і громадське суспільство в Україні: стан і перспективи» (Харків, 2009), міжнародних науково-практичних конференцій студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні правові питання очима молодих учених» (Київ, 2009) і «Дні науки історичного факультету — 2009», присвяченої 175-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Київ, 2009).

 Логос Україна      << Кафедра організації судових та правоохоронних органів      [ Зміст ]      Кафедра конституційного права України >>