Винаходи та інновації. Винахідники України
  Ужгородський науково-технологічний центр матеріалів оптичних носіїв інформації Інституту проблем реєстрації інформації НАН України

   
Рубіш
Василь Михайлович


Директор, доктор фізико-математичних наук,
старший науковий співробітник, професор
кафедри електронних систем
Ужгородського національного університету

В. М. Рубіш народився у 1955 р. на Закарпатті. Наукову діяльність розпочав у 1976 р. на кафедрі фізики напівпровідників Ужгородського державного університету, який закінчив у тому ж році. В 1984 р. захистив кандидатську, а в 2007 р. — докторську дисертації. З 2004 р. — директор Ужгородського науково-технологічного центру МОНІ ІПРІ НАН України.
Василь Михайлович — відомий фахівець у галузі фізичного матеріалознавства. Його наукові дослідження пов’язані з розробкою фізичних засад модифікування нових халькогенідних кристалічних (зокрема й нанокристалічних) склоподібних і аморфних напівпровідникових матеріалів у бінарних і багатокомпонентних системах із зазначеними властивостями з урахуванням особливостей їх електронної й атомної будови та у зв’язку з технологією отримання із метою їх використання як елементів опто- і мікроелектроніки, систем запису і збереження інформації, голографії, наносенсорики і наноелектроніки. Є автором чотирьох монографій, понад 150 наукових праць, авторських свідоцтв та патентів України на винаходи й корисні моделі.

Імідж-система реального часу на базі
офтальмоскопа «Retinofot»
Ужгородський науково-технологічний центр матеріалів оптичних носіїв інформації ІПРІ НАН України створений відповідно до постанови Президії НАН України № 192 від 14 липня 2004 р. і є правонаступником реорганізованого Ужгородського відділення елементів і структур оптоінформатики ІПРІ НАН України.
До складу Центру входять: відділ хіміко-технологічних досліджень та тонкоплівкової технології, група фізико-хімічних досліджень та комп’ютерного моделювання, науково-технічний підрозділ.
Основними напрямами наукової діяльності Центру є пошук, синтез та дослідження фізико-хімічних властивостей нових екологічно безпечних матеріалів (реєстраційних і конструкційних) оптичних носіїв для тривалого зберігання цифрової інформації, математичне моделювання і прогнозування стабільності фізико-хімічних, оптичних та електричних властивостей матеріалів і сполук для систем оптичного й швидкісного запису інформації.
Крім того, в Центрі проводять роботи з отримання напівпровідникових нанокомпозитних матеріалів із сегнетоелектричними властивостями, які можуть знайти застосування як елементи сегнетоелектричної пам’яті, сегнетокераміка різноманітного призначення, нелінійні діелектрики.
Центр пропонує також свої розробки для практичного застосування у медичній діагностиці та галоаерозольтерапії.
Серед основних такі розробки:
– технологічні умови одержання нових кристалічних, склоподібних та аморфних матеріалів для акустооптики, опто- і мікроелектроніки, нелінійної оптики, сенсорики, елементів сегнетоелектричної пам’яті;
– метод прямого оптичного запису поверхневого рельєфу на халькогенідних аморфних плівках для виготовлення елементів різного функціонального призначення — мікролінз, мікро- та нанограток, резонансних підсилювачів для КР-спектроскопії, реєстраційних середовищ на основі фазових перетворень, оптичних захисних елементів, оптичних і цифрових голограм;
– технологія і технологічне устаткування для нанесення реєстраційних шарів на внутрішню поверхню циліндричних носіїв інформації;
– установка для дослідження кінетики рідинного травлення аморфних плівок (зокрема й неорганічних резистів — середовищ для голографії та оптичного запису інформації) і одержання інформаційного мікрорельєфу в статичному, динамічному із циркуляцією та динамічному з утилізацією травника режимах в інтервалі температур 293–353 К;
– імідж-система реального часу на базі офтальмоскопа «Retinofot», яка в режимі он-лайн дозволяє діагностувати захворювання очного дна, проводити консиліуми лікарів і навчання студентів;
– методи обробки матеріалів різної природи та твердості (від 4 до 9 за шкалою Мооса) для виготовлення робочих елементів пристроїв оптоелектроніки та оптичного запису інформації, медичних інструментів та імплантатів.
Загальний вигляд установки для
дослідження процесів рідинного
травлення тонких плівок
Створені методики глибокої очистки вихідних компонентів для синтезу складних напівпровідникових матеріалів.
Оптимізовані технологічні режими одержання реєструючих шарів на основі халькогенідів для оптичного запису інформації та виготовлення високоефективних голографічних дифракційних граток.
За останні п’ять років Центр отримав десять патентів України на винаходи (методи одержання нових речовин та нанесення тонких плівок, регенерація та знешкодження халькогенідних речовин, що містять шкідливі компоненти, одержання нових халькогенідних сегнетоелектричних матеріалів).
Сьогодні НТЦ спільно з Інститутом електронної фізики НАН України бере участь у виконанні проекту за програмою Українського науково-технологічного центру (STCU).
Винаходи науковців центру експонувалися на багатьох виставках: Міжнародній виставці «Дні науки і техніки України в КНР» (Чанчунь, 2004), виставці новітніх досягнень українських науковців у межах Днів науки і техніки в Республіці Індія (Нью-Делі, 2004), Міжнародній спеціалізованій виставці «Київ. ОптикаТех — 2006» (Київ, 2006), загальнодержавних виставкових акціях «Барвиста Україна» (Київ, 2008, 2010), виставці науково-технічних розробок, присвяченій 90-річчю НАН України (Київ, 2008), виставці «Високі технології — 2010» (Київ, 2010).
А/с 47 «с», вул. Замкові сходи, 4а, м. Ужгород, 88000. Тел./факс: 0 (3122) 3-73-97.
Е-mail: center.uzh@gmail.com
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя   ]   зміст   [   Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України