Винаходи та інновації. Винахідники України
  Одеський національний морський університет
 
Одеський національний морський університет — це сучасний навчальний заклад, у науковій діяльності якого поєднуються досягнення національної вищої школи та прогресивні тенденції світової морської освіти.
Науково-дослідний інститут ОНМУ має в своєму активі велику базу наукових розробок і досліджень у галузі гідротехнічного будівництва та морського транспорту. На основі університету працює Південний науковий центр Транспортної академії України, що об’єднує всі транспортні вищі навчальні заклади Південного регіону країни, дослідні установи, провідних учених і фахівців.
Завідувач кафедри теорії механізмів та машин і деталей машин, проректор із науково-педагогічної роботи, к. т. н., проф. А. В. Конопльов сформулював наукові положення теорії створення демпфувальних з’єднань деталей машин та передач. Так було розроблено принципово нові види механічних демпфувальних з’єднань і деталей зниженої змінної жорсткості, які мають у 1,5–3 рази меншу масу (до 30 %) і нижчий рівень шуму.
Співробітники кафедри ТММ і ДМ створили різні конструкції з демпфувальними властивостями. Ці винаходи захищені 30 авторськими свідоцтвами СРСР і п’ятьма патентами України. Розроблено два методи розрахунково-експериментальної прискореної оцінки характеристик опору втомі демпфувальних з’єднань і передач, які придатні для їх розрахунку та проектування, дозволяють у 10–50 разів скоротити час випробувань і в 2–10 разів зменшити кількість його об’єктів.
Результати розробок можуть бути впроваджені у машинобудуванні, суднобудуванні та судноремонті.
Комбінований двигун внутрішнього згорання з кривошипно-
камерною схемою газообміну, створений О. О. Пустинцевим
Завідувач лабораторії кафедри теорії і проектування корабля ім. проф. Ю. Л. Воробйова О. О. Пуcтинцев є автором 23 патентів на винаходи у сфері енергозбереження. Він створив комбінований двигун внутрішнього згорання з кривошипно-камерною схемою газообміну. Винахід забезпечує підвищення потужності двигуна як при внутрішньому, так і при зовнішньому сумішоутворенні при незмінному робочому об’ємі практично без збільшення його габаритів, без зниження надійності й зміни серійності основних вузлів і деталей завдяки подачі додаткової кількості повітря чи пальної суміші в циліндри двигуна, за рахунок відбору їх частини після дросельної заслінки із впускного патрубка системи повітропостачання і впуску під підвищеним тиском у впускну змішувальну трубу (змішувач) системи повітропостачання за рухом основного потоку повітря чи пальної суміші діафрагменним компресором. Це дозволяє зменшити витрати повітря, габарити і масу системи повітропостачання, поліпшити рівномірність подавання пальної суміші чи повітря, знижуючи інертність при перемінних режимах і питому витрату палива.
Співробітники кафедри морських та річкових портів, водних шляхів і їх технічної експлуатації (завідувач кафедри — д. т. н., проф. М. П. Дубровський, завідувач лабораторії — Л. В. Кокоржицький) розробили низку інноваційних конструкторсько-технологічних рішень (захищених патентами України) для морських, портових та шельфових споруд. Зокрема запропоновано принципово нові підходи до створення гібридних споруд, які розширюють сферу застосування традиційних конструкцій, а також оригінальні технології для будівництва глибоководних споруд на довгих пальових опорах. Розробка призначена для збільшення глибини занурення палі-оболонки і використання менш потужного (і, відповідно, дешевшого) пальобійного устаткування. Передача поздовжнього зусилля здійснюється поперемінно на кільцевий перетин всієї палі-оболонки та на поперечні перетини у формі частини кільця кожного зі складових її елементів, зв’язаних за допомогою замкових з’єднань.
Професор А. В. Конопльов за
дослідженням демпфувального
з’єднання

Завідувач лабораторії В. В. Кокоржицький,
професор М. П. Дубровськиий
з елементом палі-оболонки

Доцент С. Ю. Хотін за дослідженням
сонячного енергопостачального пристрою
Доценти В. Т. Бугаєв та С. В. Бугаєва створили пристрій для вивчення взаємодії палі-оболонки з ґрунтом. Він дозволяє проводити роздільні дослідження: визначати нормальний тиск ґрунту на зовнішню поверхню палі-оболонки, його опір по зовнішній і внутрішній бічних поверхнях та на нижньому торці, а також установлювати розподіл по глибині нормального тиску ґрунту і його опір по зовнішній бічній поверхні палі-оболонки. Результати випробувань дозволять краще оцінити спільну роботу палі-оболонки і дна, яке з нею взаємодіє, та ефективно використовувати сучасні методи розрахунку споруд, що в результаті забезпечить прийняття оптимальних рішень і зниження матеріаломісткості пальових фундаментів.
Доцент кафедри безпеки життєдіяльності, екології та хімії, к. т. н. С. Ю. Хотін розробив конструктивні рішення портативного сонячного енергопостачального пристрою, які мають низку переваг над вітчизняними та зарубіжними геліосистемами аналогічного призначення, зокрема ширші функціональні можливості, що сприятиме створенню та впровадженню в масове виробництво зручних в експлуатації і доступних за ціною компактних мобільних геліосистем для електроживлення різних споживачів. Концентратор сонячної радіації змінної геометрії типу Д-фоклін цього енергопостачального пристрою може бути використаний в інших геліоенергетичних системах. Крім того, він здатний концентрувати розсіяну сонячну радіацію та може функціонувати без систем добового стеження за Сонцем.
Під керівництвом завідувача кафедри суднових енергетичних установок і технічної експлуатації, д. т. н., проф. В. Г. Івановського на базі експериментально-теоретичних досліджень впливу конструктивних параметрів елементів паливної системи створено методику розрахунку процесу впорскування палива в суднових середньо- та малообертових дизелях.
За підсумками оцінювання технічного стану відцентрових компресорів за зміною власної частоти коливальної системи були виявлені умови для виникнення сил, які збурюють коливальну систему. Показано, що при появі в спектрі піків вібрації, які характеризують субгармонійні коливання з частотою, рівною чи близькою до частоти власних коливань системи ротор-корпус, і зміни в часі їх частоти можна якісно оцінювати розвиток дефектів у роторній машині та прогнозувати її залишковий ресурс.
Помічник ректора, к. т. н. Т. Є. Корнієць запропонувала низку способів уточненого визначення погодинної витрати рідкого палива для дизельних двигунів у різних режимах їх експлуатації, які забезпечують спрощення та підвищення ефективності використання головного дизеля і суден. Розробки захищені 15 патентами на винаходи.
Професор В. Г. Івановський біля
установки для дослідження паливної
апаратури дизелів

Об’єкт досліджень к. т. н. Т. Є. Корнієць —
судновий дизельний двигун

Доцент О. В. Кобзарук за дослідженням
суднового гвинта
Під керівництвом д. т. н., проф. О. А. Вассермана науковці кафедри розробили спосіб підвищення термічного коефіцієнта корисної дії циклу паротурбінної установки, зміст якого полягає в тому, що водяну пару перегрівають перед турбіною високого тиску, а після пароперегрівача котла змішують із продуктами згорання водню в кисні з надлишком водню. У процесі розширення в турбінах високого, середнього та низького тиску до робочого тіла підмішують кисень і тільки на останніх ступенях турбіни низького тиску, де концентрація водню знижується до нуля, підведення кисню припиняють, а після виходу з турбіни низького тиску робоче тіло використовують для регенеративного підігріву живильної води. Потім воно надходить до конденсатора, а вода подається до котла.
Доцент кафедри морських перевезень М. Г. Базовий створив універсальний вентильований контейнер «УВК020», призначений для доставки свіжих фруктів та овочів «від дверей до дверей» без рефрижерації. Для збереження плодів він має два режими вентиляції: «природну» і «витяжну». Природне провітрювання використовується під час зберігання вантажу або доставки з невеликою швидкістю і забезпечується за рахунок наявності на бокових стінках контейнера жалюзі, які закриваються. При перевезенні контейнерів із більшою швидкістю (автомобільним і залізничним транспортом) вентиляція вантажного приміщення здійснюється за допомогою ефекту ежектора в подвійній покрівлі контейнера завдяки потоку повітря (жалюзі при цьому повинні бути закриті дверима, які ковзають). Головною перевагою цього контейнера є його універсальність, тобто можливість використання в зворотному напрямку для доставки будь-яких генеральних вантажів.
Завідувачем кафедри інформаційних технологій, д. т. н. В. В. Вичужаніним розроблено пристрій для визначення ентальпії і вологовмісту повітря у будь-якій точці технологічного процесу його обробки в системі кондиціонування. Він складається із сенсорів температури й відносної вологості, помножувачів, послідовно з’єднаних суматорів і блока індикації, який містить блок задавання масштабних коефіцієнтів, п’ять помножувачів, два подільники, інвертор і два суматори. Точність вимірів визначається похибкою сенсора температури і відносної вологості.
Пропонований пристрій може бути використаний для контролю, налаштування і автоматизації будь-якої системи вентиляції та кондиціонування повітря.
На кафедрі технології матеріалів групою авторів під керівництвом завідувача, к. т. н., проф. О. І. Стальніченка спроектовано конструкцію самохідного нафтосміттєзбирача, призначеного для відбору нафтопродуктів і сміття, що плаває на поверхні води. Пристрій можна використовувати для збирання аварійних розливів нафти у складі бокового загородження під час перевантаження нафтопродуктів, а також для збирання нафти і сміття між причалами та суднами.
За участю доцента, ст. н. с. А. В. Кобзарука розроблено методику визначення дійсних коефіцієнтів запасу міцності матеріалів гребних гвинтів на мідній основі. Ці показники визначалися графічним і розрахунковим методами на основі корозійно-механічних випробувань, проведених в умовах за параметрами циклічного навантаження, близьких до експлуатаційних з урахуванням впливу природної морської води. Нова методика дозволяє підвищити надійність суднових гребних гвинтів і зекономити велику кількість дефіцитних кольорових металів. Рекомендований протекторний захист гвинтів із латуні ЛМцЖ 55-3-1 сприяє підвищенню їх довговічності.
Створена нова методика оцінювання дійсного коефіцієнта запасу міцності та сучасні підходи до інженерних розрахунків на рівні світових аналогів.
Завідувач кафедри судноремонту, д. т. н., проф. В. Д. Євдокимов і аспірант О. С. Макаренко розробили спосіб зміцнення поверхонь деталей машин, зміст якого полягає в одночасному використанні диска, що швидко обертається і притискається до деталі, яка крутиться повільно, що створює зсувові імпульси деформації. Безпосередньо в зоні фрикційного контакту на деталь здійснюється вплив електромагнітним полем.
Вул. Мечникова, 34, м. Одеса, 65029. Тел.: 0 (48) 732-22-68, факс: 0 (48) 732-16-86.
Е-mail: onmu_ndi@ukr.net. Web-сайт: www.onmu.odessa.ua
Національний університет «Львівська політехніка»   ]   зміст   [   Донецький національний університет імені Михайла Туган-Барановського