Винаходи та інновації. Винахідники України
  Донецький фізико-технічний інститут ім. О. О. Галкіна НАН України
 


Варюхін
Віктор Миколайович

Директор інституту


Відомий вчений у галузі фізики високих тисків, металофізики, фізики наноматеріалів, надпровідності.
Народився 29 березня 1952 р. у м. Красноармійськ Донецької області. В 1974 р. із відзнакою закінчив фізичний факультет Донецького держуніверситету і почав працювати в Донецькому фізико-технічному інституті АН УРСР. З 1997 р. очолює цю установу.
Віктор Миколайович — доктор фізико-математичних наук (1991), професор (1999), член-кореспондент НАН України (2009), заслужений діяч науки і техніки України (2007).
Він є автором більше 300 наукових праць, зокрема восьми монографій та 27 патентів на винаходи. Роботи В. М. Варюхіна удостоєні премії НАН України ім. Г. В. Курдюмова (2002) та почесної медалі ім. академіка Г. В. Курдюмова «За заслуги в галузі фізичного металознавства» (2010).
 

Білошенко
Віктор Олександрович

Заступник директора інституту
з наукової роботи

Доктор технічних наук, професор, заслужений винахідник України, автор понад 350 наукових праць, серед яких вісім монографій та 60 патентів на винаходи.
Коло наукових інтересів ученого охоплює питання фізики та технології полімерів, фізики і техніки високих тисків, фізичного матеріалознавства. Широковідомі його роботи у галузі твердофазової модифікації матеріалів різної природи із застосуванням високих тисків, присвячені вивченню ефекту пам’яті форми в наповнених полімерних системах; магнітних, електричних, транспортних характеристик металевих композитів та надпровідників; особливостей поведінки наноструктурних об’єктів на основі металевих і високомолекулярних сполук. В. О. Білошенко створив і запровадив винаходи, які мають важливе значення для удосконалення виробництва, поліпшення якості продукції й охорони здоров’я.
 

Бейгельзімер
Яків Юхимович

Головний науковий співробітник інституту


Доктор технічних наук, професор, автор більше 250 наукових робіт, серед яких п’ять монографій і 15 патентів на винаходи. До кола його наукових інтересів належать питання обробки матеріалів тиском та фізичного матеріалознавства. Він розробив фізичну теорію пластичності, яка описує процеси фрагментації та руйнування металів при великих пластичних деформаціях в їх взаємному зв’язку. Науковець створив оригінальну модель деформації полікристалів, яка дозволила за допомогою комп’ютерного експерименту досліджувати макроскопічні виявлення механізмів деформації кристалів, прогнозувати процеси наноструктурування при інтенсивних пластичних деформаціях під тиском, обчислив процеси розпушення і деформації пористих тіл у механіці, розробив моделі процесів обробки тиском металів, порошків і полімерів, які отримали експериментальне підтвердження та застосовуються на практиці.
Донецький фізико-технічний інститут ім. О. О. Галкіна НАН України, заснований у 1965 р., є найбільшою установою Національної академії наук України на Донбасі. Серед його співробітників двоє членів-кореспондентів НАНУ, близько 40 докторів та 100 кандидатів наук. Інститут спеціалізується на фундаментальних дослідженнях резонансних, магнітних, електричних, надпровідних, оптичних, структурних і механічних властивостей речовини в екстремальних умовах наднизьких та високих температур, високих тисків, сильних магнітних і електричних полів, розробці прикладних задач зі створення нових функціональних та конструкційних матеріалів. Заклад широковідомий як розробник унікального кріогенного, кріомагнітного та радіоспектроскопічного обладнання різного призначення.
За результатами досліджень учені та працівники інституту видали 70 монографій, щорічно публікують понад 200 наукових статей у вітчизняних і зарубіжних періодичних виданнях. 16 співробітників інституту нагороджені Державною премією України в галузі науки і техніки, 12 — преміями НАН України, двом присвоєно звання «Заслужений діяч науки і техніки України», одному — «Заслужений винахідник України».
У Донецькому фізико-технічному інституті ім. О. О. Галкіна НАН України діє аспірантура і докторантура зі спеціальностей «Фізика твердого тіла», «Магнетизм», «Надпровідність», «Процеси та машини обробки тиском». Функціонує спеціалізована вчена рада із захисту докторських і кандидатських дисертацій, видається журнал «Физика и техника высоких давлений».
Велику увагу приділяють створенню та використанню об’єктів інтелектуальної власності. Інститут одержав понад 800 патентів на створення методів і наукових приладів для дослідження фізичних властивостей речовини в екстремальних умовах, розробку технологій та обладнання для отримання матеріалів і виробів із поліпшеним або якісно новим комплексом властивостей тощо. Понад десять років він регулярно посідає призові місця за досягнення кращих показників у винахідницькій роботі серед наукових установ Відділення фізики і астрономії НАН України. У 2009 р. інститут став переможцем Всеукраїнського конкурсу «Винахід — 2009» у номінації «Кращий винахід — 2009 у Донецькій області».
Вул. Р. Люксембург, 72, м. Донецьк, 83114. Тел.: 0 (62) 311-52-27, факс: 0 (62) 342-90-18.
E-mail: scsecr@fti.dn.ua. Web-сайт: http://www.fti.dn.ua
Донецький національний технічний університет   ]   зміст   [   Кафедра наукових, аналітичних та екологічних приладів і систем НТУУ «КПІ»