Мінаєв
Олександр Анатолійович

Ректор Донецького національного
технічного університету
Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор, почесний доктор зарубіжних університетів.

Народився 17 липня 1942 р. у м. Сєров Свердловської області. Після закінчення середньої школи у м. Єнакієве працював на Єнакіївському металургійному заводі. Упродовж 1960–1964 рр. навчався на металургійному факультеті Донецького політехнічного інституту за спеціальністю «Обробка металів тиском». Уся подальша діяльність Олександра Анатолійовича пов’язана із Донецьким політехнічним інститутом. Після закінчення інституту працював інженером-дослідником кафедри обробки металів тиском.

У 1966–1969 рр. навчався в аспірантурі Донецького політехнічного інституту. У 1972 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. У 1973 р. йому присвоєне вчене звання доцента.

Цей період — час становлення Олександра Анатолійовича як педагога. Він успішно займається викладацькою діяльністю, створює свої лекційні курси з автоматизації прокатного виробництва, проектування прокатних цехів та інші, пише навчальні посібники для студентів, створює новий лабораторний практикум.

У 1974–1975 рр. в університеті Філадельфії (США) проходив наукове стажування, яке сприяло формуванню нового наукового напряму — поєднаних технологічних процесів (виробництва сталі і прокатки). Розробці проблеми технологічних процесів металургії Олександр Анатолійович присвятив багато років своєї наукової діяльності. Він — автор понад 450 друкованих праць, серед яких монографії «Засіб контролю і керування точністю сортового прокату» (1983), «Проблеми поєднання гарячої деформації і термічної обробки сталі» (1985), «Контрольована прокатка сортової сталі» (1990), «Процеси безперервного лиття» (2002), «Поєднані металургійні процеси» (2008), навчальні посібники «Технологія прокатного виробництва» (1989), «Механіка суцільних середовищ» (1995), підручник «Теорія поздовжньої прокатки» (2009). Під його керівництвом захищено 21 кандидатську і дві докторські дисертації.

Перебуваючи на посаді декана металургійного факультету (1977–1985), Олександр Анатолійович впроваджує наукову та науково-технічну діяльність кафедр металургійного факультету за перспективними напрямами розвитку науки і техніки, займається організацією виконання держбюджетних фундаментальних досліджень та прикладних розробок, а також госпдоговірних науково-дослідних робіт. Комплекс теоретичних задач, їх практична реалізація на 14 металургійних заводах були покладені в основу докторської дисертації «Підвищення ефективності сортової прокатки на основі розробки і впровадження технологічних методів керування механічними властивостями і точністю профілів», захищеної у 1989 р. у Московському інституті сталі та сплавів. У 1990 р. О. А. Мінаєву присвоєно вчене звання професора кафедри обробки металів тиском.

У грудні 1989 р. О. А. Мінаєва обрано ректором Донецького політехнічного інституту (з 2001 р. — Донецький національний технічний університет). Багаторічний досвід роботи дозволив йому оперативно опанувати принципи управління життям вузу і досягти високих результатів у закріпленні й розвитку традицій, закладених його попередником на посаді ректора — професором Г. В. Малєєвим.

Побудова незалежної Української держави і перебудова системи вищої освіти поставили перед колективом політехнічного інституту складні завдання адаптації вузівської діяльності до нових умов.

Уперше в Україні серед технічних університетів з ініціативи професора О. А. Мінаєва було створено німецький, англійський, французький та польський технічні факультети, на яких навчальний процес почали проводити іноземними мовами за напрямами підготовки фахівців: інженерна механіка, металургія, електротехніка, комп’ютерні мережі і системи, економіка та ін.

На IV Світовому конгресі з інженерної освіти (США, Мінеаполіс, 1995 р.) доповідь О. А. Мінаєва про реалізацію системи розвитку творчих здібностей студентів інженерних спеціальностей відзначена бронзовою нагородою.

У 1995 р. на конференції Ради ректорів університетів Європи, що відбувалася у м. Бордо (Франція), університет було прийнято до членів асоціації.

Багаторічна співпраця університету із всесвітньо відомою фірмою «Сіменс» дала змогу створити в 1998 р. у Донецьку Інженерно-технічний центр дочірнього підприємства «Сіменс-Україна». Таке співробітництво вперше у практиці України забезпечило реалізацію нової концепції взаємодії університету і відомої фірми на міжнародному ринку праці з урахуванням двосторонньої економічної зацікавленості.

Університет виступив співзасновником і активним учасником Національної телекомунікаційної мережі навчальних і наукових закладів України «УРАН».

Професор О. А. Мінаєв бере активну й безпосередню участь у великих комплексних дослідженнях із розробки ресурсоощадних технологічних циклів виробництва конкурентоспроможних металовиробів. Науково-прикладні результати комплексу виконаних досліджень впроваджено у цехах Єнакіївського, Дніпровського і Донецького металургійних заводів. За ці розробки у 2002 р. у складі авторського колективу він удостоєний звання лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки.

У 2009 р. Олександра Анатолійовича обирають членом-кореспондентом Національної академії наук України.Візит у ДонНТУ делегації із В’єтнаму

Предметом його постійної уваги є інтеграція наукових досліджень і освітнього процесу на всіх рівнях підготовки фахівців, кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру й докторантуру. У 1989 р. він був призначений головою спеціалізованої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук.

Велику увагу у своїй діяльності професор О. А. Мінаєв приділяє реалізації політики щодо наукової підтримки молодих учених: запроваджено систему грантів, рада університету надає щорічну фінансову підтримку перспективним молодим науковцям, проводиться конкурс серед талановитих молодих науковців. Це дало вагомі наукові результати.

Особливої ваги ректор надає питанням соціального забезпечення студентів і працівників університету: побудовано студентський центр культури, реконструйовано студентське містечко, вирішуються соціальні програми за рахунок коштів університету, завдяки будівництву житла поліпшено житлові умови працівників.

О. А. Мінаєва відзначено орденом князя Ярослава Мудрого V ст., грамотами Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України, відзнаками Міністерства освіти і науки України — нагрудними знаками «Петро Могила», «Відмінник освіти України», «За наукові досягнення».

За плідну діяльність у галузі міжнародного співробітництва О. А. Мінаєв нагороджений почесною медаллю університету м. Магдебург (Німеччина), дипломом і медаллю технічного університету м. Ясси (Румунія). Його обрали почесним доктором наук Технічного університету м. Таганрог (Росія), Технічного університету м. Острави (Чехія), Державного університету інженерної екології м. Москва (Росія).

Усі напрями діяльності ректора О. А. Мінаєва спрямовані на утвердження університету як потужного осередку, здатного вирішувати актуальні проблеми освіти і науки України.


< Ректори ДонНТУ   |   зміст   |   Троянський Олександр Анатолійович >