НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО»

Кафедра земельного
та аграрного права


У 2011 р. кафедру аграрного права було перейменовано у кафедру земельного та аграрного права.
Тут працює 18 викладачів: двоє докторів юридичних наук, професорів, членів-кореспондентів НАПрН України — А. М. Статівка, М. В. Шульга, к. ю. н., проф. В. П. Жушман, д. ю. н., доц. В. Ю. Уркевич, семеро кандидатів юридичних наук, доцентів — В. І. Гордєєв, В. М. Корнієнко, Т. В. Курман, Л. В. Лейба, Т. В. Лісова, О. М. Туєва, С. В. Шарапова, семеро кандидатів юридичних наук, асистентів — Ю. Ю. Бакай, Г. С. Корнієнко, О. С. Лисанець, В. В. Панченко, Я. О. Самсонова, Д. В. Санніков, В. П. Станіславський. Завідувач лабораторії кафедри — О. О. Браславець, лаборант — О. М. Савельєва.
З 2011 р. кафедру очолює д. ю. н., проф., чл.-кор. НАПрН України М. В. Шульга.
Викладачі кафедри читають такі навчальні дисципліни: «Аграрне право», «Земельне право України», «Сучасні земельні відносини: правове регулювання та судова практика».
Тут було видано серію підручників і навчальних посібників: «Аграрне право» (1997), «Правове регулювання господарських відносин за участю промислових підприємств» (2000), «Аграрне право України» (2003), «Міжнародне приватне право» (2005), «Аграрне право та законодавство» (2007), «Аграрне право» (2010), «Міжнародне приватне право» (2010), «Словник з аграрного права» (2010), «Опорно-логічні схеми з навчальної дисципліни «Аграрне право України» та «Аграрне законодавство України» (2008).
Науковці кафедри досліджують актуальні проблеми науки та земельного та аграрного права. Протягом 1995–2000 рр. проводили роботи у напрямі цільової програми «Удосконалення господарських відносин в умовах ринкової економіки», з 2001 до 2006 р. вивчали проблеми поліпшення правового регулювання ринкових відносин, а впродовж 2006–2010 рр. — проблеми вдосконалення правового регулювання розвитку соціальних, економічних та екологічних відносин.
За останні роки тут видано низку наукових праць: «Роль договору в профілактиці правопорушень при поставці продукції за прямими тривалими господарськими зв’язками» (В. П. Жушман, 1995), навчально-довідковий посібник «Акції та векселі в економічному обороті України» (В. П. Жушман, 1999), «Арбітражно-процесуальний кодекс України: науково-практичні коментарі» (В. П. Жушман, 1995), збірник «Нормативні акти з міжнародного приватного права» (2005), «Договори в агропромисловому комплексі України в умовах ринку» (А. М. Статівка, 1997), «Нові види договірних відносин за участю аграрних товаровиробників» (А. М. Статівка, 1999), «Становлення сільськогосподарських кооперативів в умовах ринкової економіки України: деякі правові аспекти» (В. Ю. Уркевич, 2004), «Правове регулювання насінницької діяльності в Україні» (В. П. Станіславський, 2006), «Організаційно-правові питання соціального розвитку села в Україні» (А. М. Статівка, 2007), «Правове забезпечення господарської діяльності державних спеціалізованих сільськогосподарських підприємств» (Т. В. Курман, 2007), «Проблеми теорії аграрних правовідносин» (В. Ю. Уркевич, 2007), «Актуальні питання аграрного права України: теорія і практика» (2010).
Кафедра аграрного права провела експертизу окремих нормативних актів, серед яких: Податковий кодекс України, Господарський кодекс України, Закон України «Про кредитні спілки».
Співробітники та вчені кафедри брали участь у багатьох міжнародних наукових заходах, зокрема у міжнародних науково-практичних конференціях «Сучасні проблеми аграрного і природоресурсного права» (Київ, 2009), «Актуальні проблеми правового забезпечення екологічної безпеки, використання та охорони природних ресурсів» (Харків, 2009), «Правова політика Української держави», присвячена 70-річчю Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (Івано-Франківськ, 2010), «Сучасне земельне, аграрне, екологічне та природоресурсне право: актуальні проблеми теорії та практики» (Біла Церква, 2010), у ХХІІ політологічних читаннях «Проблеми розбудови державності та народовладдя в Україні» (2009), а також у Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих учених та здобувачів «Юридична осінь» (Харків, 2009, 2010), у круглому столі молодих учених «Принципи верховенства права: законодавчі проблеми праворозуміння та правозастосування» (Київ, 2010).

 Логос Україна      << Кафедра кримінального права № 2      [ Зміст ]      Кафедра кримінального процесу >>