Винаходи та інновації. Винахідники України
  Литвиненко Олександр Анатолійович

   
Кандидат технічних наук,
доцент кафедри
машинобудування, стандартизації
та сертифікації обладнання
Національного університету
харчових технологій (НУХТ)
 
Народився 5 жовтня 1963 р. у Києві. В 1986 р. закінчив Київський технологічний інститут харчової промисловості (нині — НУХТ). Із 1989 р. у лабораторії кавітаційної техніки Київської філії НВО «Техенергохімпром» під керівництвом кандидатів технічних наук О. В. Козюка та Б. К. Кравця почав працювати над розробкою і запровадженням у виробництво обладнання нового типу — проточних гідродинамічних кавітаційних апаратів (ГКА). Принцип їх роботи ґрунтується на використанні фізико-механічних ефектів, які супроводжують кавітацію, що штучно створюється в ГКА. Ударні хвилі, автоколивання, кумуляція й інші явища, що виявляються при захлопуванні кавітаційних бульбашок, сприяють перебігу гідромеханічних, фізичних та хімічних процесів, які за звичайних умов ускладнені або неможливі.
Розроблені за участю Олександра Анатолійовича конструкції ГКА, як окремо, так і в складі технологічних установок, були впроваджені в різні виробничі процеси, зокрема, приготування концентратів мастильно-охолоджувальних рідин та їх робочих емульсій, очищення стічних вод реагентним методом, оброблення сумішей рідких вуглеводнів, технічних композицій різного призначення тощо. Використані на багатьох нафтохімічних, хімічних і машинобудівних підприємствах Росії й України кавітаційні технології та обладнання для їх реалізації доказали свою високу ефективність, експлуатаційну надійність, забезпечили одержання продуктів із високими якісними показниками.
Про оригінальність і наукову новизну запропонованих конструкцій ГКА свідчать одержані авторські свідоцтва на винаходи СРСР, патенти Росії, України, США, Європатент, а також золота медаль VIIІ Міжнародної ярмарки 1990 р. у м. Гавана (Куба).
Із 1995 р. наукова діяльність О. А. Литвиненка пов’язана з Національним університетом харчових технологій (НУХТ). Тут у 1997 р. він захистив кандидатську дисертацію. У творчій співпраці з науковим керівником, д. т. н., проф. О. І. Некозом створив нові перспективні конструкції ГКА, дослідив їх роботу у харчовій, переробній та інших галузях аграрно-промислового комплексу.
Співавтор понад 60 патентів на винаходи та корисні моделі, двох монографій, підручника, близько 80 статей, опублікованих у наукових виданнях України, Росії і Польщі.
Некоз Олександр Іванович — доктор технічних наук, професор кафедри машинобудування, стандартизації та сертифікації обладнання Національного університету харчових технологій.
Народився 22 грудня 1939 р. в Архангельську. В 1962 р. після закінчення механічного факультету Київського технологічного інституту харчової промисловості працював інженером-технологом на Черкаському машинобудівному заводі. З 1965 р. займається викладацькою і дослідницькою діяльністю в альма-матер: пройшов шлях від аспіранта до завідувача кафедри матеріалознавства та технології машинобудування (1991–2005).
У 1986 р. Олександр Некоз захистив докторську дисертацію.
До сфери наукових інтересів ученого належать: проблематика тертя і зношування, кавітаційної ерозії, підвищення довговічності обладнання харчової промисловості, використання кавітації для оброблення технологічних середовищ і в екологічних проектах. Він — автор близько 200 наукових публікацій, зокрема п’яти монографій, чотирьох підручників і навчальних посібників, більше 80 винаходів. Підготував п’ятьох кандидатів та трьох докторів наук.
Дослідно-промислові випробування показали ефективність конструкцій гідродинамічних кавітаційних апаратів, запропонованих О. А. Литвиненком та О. І. Некозом, під час:
– приготування цукрових сиропів для кондитерської та хлібопекарної промисловості (скорочуються тривалість процесу, питомі енерговитрати);
– виготовлення шприцювальних та інших розчинів у м’ясопереробній промисловості (підвищується стійкість до розшарування під час зберігання, ефективність використання, зменшуються витрати компонентів розчинів та підвищується якість продукції);
– екстрагування пектинових продуктів (поліпшуються їх екологічні характеристики та суттєво спрощується технологічна схема);
– удосконалення очищення соку в бурякоцукровій промисловості (скорочується тривалість процесу та підвищується якість напівпродуктів);
– аерування водоймищ риборозплідних господарств (підвищується вміст розчиненого кисню, особливо в осінньо-зимовий період);
О. А. Литвиненко та його науковий консультант О. І. Некоз
обговорюють результати експериментальних досліджень
– комбінованого очищення природних вод із використанням кавітаційних ефектів (покращуються екологічні характеристики води завдяки застосуванню, наприклад, рослинних знезаражувачів);
– утилізації некондиційного мазутного палива (підвищуються екологічні показники підприємств, зменшуються штрафи за порушення санітарно-екологічних норм, а також заощаджується якісне товарне паливо);
– перероблення відходів тваринницьких господарств, зокрема у біогазових установках (поліпшується ефективність оброблення та можливість комплексної утилізації відходів);
– приготування концентратів засобів захисту рослин (покращується розподіл активних речовин в об’ємі концентрату, поліпшуються умови «прилипання» до поверхні оброблюваних об’єктів);
– нагрівання води для виробничих або побутових потреб і систем опалювання (зникає необхідність використання палива органічного походження);
– естерифікації біодизельного палива для підвищення екологічних показників (проводиться спільно з творчим колективом під керівництвом д. т. н., проф. НУБіПу Ю. Г. Сухенка).
Автори також плідно працюють над дослідженням перспективних кавітаційно-стійких конструкційних матеріалів для виготовлення робочих вузлів ГКА й іншого технологічного обладнання.
Тел.: 0 (44) 287-94-47, 287-91-83, 0 (67) 190-82-89. E-mail: litvinen@nuft.edu.ua
Котєнєв Федір Олексійович   ]   зміст   [   Лупкін Борис Володимирович