Винаходи та інновації. Винахідники України
  Волинський національний університет імені Лесі Українки

Коцан
 
Волинський національний університет імені Лесі Українки
Коцан
Ігор Ярославович


Ректор, доктор біологічних наук, професор,
член Академії наук вищої школи України

І. Я. Коцан має близько 200 наукових праць, серед яких — монографії та навчальні посібники, два патенти на винаходи. Керує науково-дослідним напрямом «Нейрофізіологічні механізми та вегетативне забезпечення когнітивної діяльності людини (віковий, екологічний та індивідуально-типологічний аспекти)». Під керівництвом проф. І. Я. Коцана вивчають нейрофізіологічні особливості когнітивної діяльності (етапна переробка вербальної та невербальної інформації, довільна і мимовільна увага, емоції, інтелектуальна і творча обдарованість тощо) та вегетативні прояви, що її супроводжують. Особливого розвитку набув екологічний напрям таких досліджень. Розпочато комплексне дослідження за держбюджетною темою «Регуляторні механізми і системна організація психофізіологічної активності людини (віковий аспект)». І. Я. Коцан керує трьома докторськими та п’ятьма кандидатськими дисертаціями.

Волинський національний університет імені Лесі Українки — один із найавторитетніших та найстаріших навчальних закладів Волині, потужний науково-навчальний і культурний центр Волинської області й України, який плідно продовжує освітянські, просвітницькі традиції, започатковані у ХVІІ ст. братською школою. У структурі університету функціонують: Волинський державний коледж технологій та бізнесу Волинського національного університету імені Лесі Українки, Волинське відділення Малої академії наук, Інститут мистецтв, Педагогічний інститут, Інститут фізичної культури та здоров’я, Інститут соціальних наук, Інститут філології та журналістики, навчально-науковий центр післядипломної освіти, підготовче відділення та 11 факультетів.
Науковці університету працюють над трьома міжнародними грантами, десятками держбюджетних і госпдоговірних наукових робіт та проектів. Свої наукові досягнення вони презентують на міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях в Україні й за кордоном.
В університеті працює експертна рада, яка здійснює експертизу наукових повідомлень, статей та інших матеріалів із метою встановлення їх інноваційного характеру, важливості напряму досліджень і можливості публікацій у відкритій науковій пресі. Працює центр інноваційної активності, до складу якого увійшли проректор із наукової роботи, представник у справах інтелектуальної власності України та керівники науково-дослідних проектів. Завданням центру є створення середовища перспективної співпраці науковців-винахідників, спеціалістів з інтелектуальної власності, викладачів і студентів із метою реалізації науково-дослідних проектів у галузі природничих та гуманітарних наук.
Демонстраційна модель
інтерферометра Майкельсона
Університет має низку патентів на винаходи, зокрема такі: деклараційний патент на корисну модель «Спосіб визначення синтопії вомероназального органа людини»; патент на корисну модель «Спосіб одержання 8-йодометил (метиліден)-7,8-дигідро-1Н-імідазо [1,2-a] піразоло [4,3-e] піримідин-4-(6Н)-онів»; патенти на корисну модель «Спосіб одержання сульфону 2-алілтіобензімідазолу»; «Спосіб електролітичного одержання дрібнодисперсного оксиду цинку»; «Спосіб одержання рідкого скла»; «Спосіб одержання кристалів CdGa2Se4»; «Спосіб одержання кристалів AgCd2GaS4»; «Полімерна композиція для захисних покрить»; патент на винахід «Склад мембрани іоноселективного електрода для визначення активності іонів N — метил-4-бензилкарбамідопіридинію»; патенти на корисну модель «Спосіб підвищення селективності визначення індометацину потенціометричним методом», «Гідровітроколесо з орієнтовно змінною вітрильністю», «Спосіб вироблення торфу».
Стратегічним напрямом наукової діяльності кафедри загальної та неорганічної хімії є напівпровідникове матеріалознавство. Співробітники кафедри активно працюють над теоретичними аспектами матеріалознавства, кристалохімії, технології росту монокристалів, синтезу і властивостей неорганічних сполук, твердих розчинів, стекол, одержання плівок та композитних матеріалів. Створено лабораторію рентгеноструктурного аналізу. Кілька років на кафедрі виконують міжнародні гранти у співпраці з науковими центрами країн ЄС та США.
Основні напрями наукових розробок та досліджень кафедри органічної та біологічної хімії — це аналіз природних речовин методами газової хроматографії, органічний синтез наночастинок халькогенідів металів перехідних груп, дослідження впливу індивідуальних алкалоїдів на фізико-хімічні властивості ДНК. Кафедра органічної та біологічної хімії має договір про співпрацю з Інститутом органічної хімії НАН України, що дозволяє проводити там цілий спектр досліджень, ідентифікувати синтезовані органічні сполуки. В цьому ж науковому закладі навчаються в аспірантурі випускники кафедри. Крім того, кафедра співпрацює з іншими науковими закладами, зокрема з Інститутом хімії високомолекулярних сполук НАН України, Інститутом хімії матеріалів НАН України, Інститутом хімії твердих речовин м. Дрезден (Німеччина). Четвертий рік поспіль на кафедрі виконують міжнародний українсько-словацький науково-дослідний проект. Новизна та оригінальність результатів наукових досліджень співробітників кафедри захищені понад 13 патентами України.
На кафедрі екології та охорони навколишнього середовища наукові розробки та дослідження проводять у напрямі кристалохімії халькогенідів РЗМ, пошуку нових матеріалів для напівпровідникової техніки та альтернативних джерел енергії; вивчають наслідки радіоактивного забруднення території Західного Полісся у результаті аварії на ЧАЕС; екологічні особливості біорозмаїття України; екологічні та кліматичні особливості функціонування геосистем Західної України. Кафедра співпрацює з кафедрою аналітичної хімії, загальної та неорганічної хімії, а також має зв’язки з багатьма провідними установами в Україні та за її межами: з Луцьким національним технічним університетом, Національним університетом водного господарства та природокористування (м. Рівне), Львівським національним університетом імені Івана Франка, Харківським національним університетом ім. В. М. Каразіна, Інститутом низьких температур і структурних досліджень ім. В. Тшебятовського Польської академії наук (м. Вроцлав), Університетом м. Марбург (Німеччина), Університетом м. Ватерлоо (Канада), Шанхайським інститутом кераміки Академії наук Китаю (м. Шанхай).
Особливо велике значення у справі популяризації перспективних інноваційних розробок та технологій в університеті займає біологічний факультет, де функціонує три кафедри: фізіології людини і тварин, зоології, ботаніки і садово-паркового господарства. На базі біологічного факультету функціонує унікальна сучасна міжкафедральна науково-дослідна лабораторія електронної мікроскопії, у якій проводять морфо-фізіологічні дослідження особливостей різних типів тканин із використанням світлової та електронної мікроскопії. Лабораторія виконує також дослідження у межах наукової співпраці з провідними навчальними та науковими установами України, серед яких Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України. Основні напрями наукових досліджень: регуляторні механізми і системна організація психофізіологічних функцій (віковий, екологічний та індивідуально-типологічний аспекти); морфо-фізіологічні дослідження особливостей різних типів тканин; вивчення фауни Волинського Полісся; дослідження ґрунтових олігохет Західної України; рідкісні та зникаючі рослини Волинського Полісся та Волинського Лісостепу; вивчення флори, фауни та екологічної ситуації у Шацькому національному природному парку); селекція та насінництво основних лісотвірних деревних порід Волинського Полісся; адвентивна флора, відбір та вивчення еталонних насаджень у різних типах лісу НПП «Прип’ять-Стохід»; вплив розробки Хотиславського кар’єру на екологічний стан території Шацького національного природного парку та озера Тур.


Науковці університету, особливо вчені-біологи, активно долучаються до вирішення проблем регіону, результатом чого є реалізація Регіональної програми науково-технічного та інноваційного розвитку Волинської області, зокрема вивчення Шацького національного природного парку, який є центром міжнародного екологічного Поліського коридору. Вирішення проблеми збереження автентичності природних угрупувань та біорозмаїття на території ШНПП пропонує українсько-німецький проект «Розвиток секторальної туристичної концепції для Шацького національного парку», авторами якого є студенти ВНУ ім. Лесі Українки та Вищої технічної школи Східної Вестфалії — Ліппе Університету прикладних наук (Німеччина, Гьокстер).
Основні напрями наукових розробок та досліджень кафедри фізіології людини і тварин — нейрофізіологічні механізми та вегетативне забезпечення когнітивної діяльності людини (віковий, екологічний та індивідуально-типологічний аспекти); морфо-функціональні особливості та нейрофізіологічні механізми рухової діяльності; ультраструктура клітин нюхового епітелію та вонероназального органу.
На факультеті діють лабораторії вікової нейрофізіології; електроміографії; електронної мікроскопії; екологічної фізіології; музей анатомії людини; гербарна лабораторія, наукова лабораторія генетики і селекції рослин, біотехнологічна лабораторія.
На кафедрі зоології ключовими напрямами наукових напрацювань та досліджень є структурно-функціональна організація комплексів ґрунтових олігохет у біогеоценозах Правобережної України, а також вивчення фауни Волинського Полісся. Кафедра має власні лабораторії: олігохетології, фауни і систематики безхребетних тварин біоценозів Західного Полісся, гістології та морфогенезу, музей зоології.
На фізичному факультеті університету, де діє три кафедри (загальної фізики та методики викладання фізики, фізики твердого тіла, теоретичної та математичної фізики), здійснюють такі наукові дослідження: радіаційні дефекти і механізми їх утворення у бінарних халькогенідних напівпровідниках, фізичні властивості халькогенідних напівпровідникових фаз і сплавів; дидактичні функції методів фізичної науки; комп’ютерне моделювання в освіті та науці; спектроскопія кристалічних та аморфних середовищ.
Одним із напрямів дослідження є розробка і конструювання експериментальних зразків нового навчального обладнання з фізики. При факультеті функціонують лабораторії: механіки; молекулярної фізики; електрики та магнетизму; оптики; атомної фізики; ядерної фізики; МТШФЕ; фізичного експерименту; електро- та радіотехніки; автоматики та обчислювальної техніки; технічних засобів навчання; фізики напівпровідників; твердотільної електроніки; механіки для нефізичних спеціальностей; електрики для нефізичних спеціальностей.
Науково-дослідні лабораторії: спектроскопії твердого тіла; електричних і фотоелектричних явищ у твердих тілах; матеріалознавства; техніки спектроскопії та технічних вимірювань; квантової фізики та лазерної техніки; кріогенна лабораторія. Крім того, функціонує кріогенна лабораторія для одержання рідкого азоту.
База інноваційних розробок науковців Волинського національного університету імені Лесі Українки постійно оновлюється та перебуває у стані нових розробок і досліджень молодими науковцями.
Просп. Волі, 13, м. Луцьк, 43025. Тел.: 0 (332) 24-10-07, 24-89-57.
E-mail: post@univer.lutsk.ua. Web-сайт: www.vnu.edu.ua
Українські вчені за кордоном   ]   зміст   [   Донецький національний технічний університет