Секретаріат Вченої ради
Колектив секретаріату Вченої ради

Секретаріат Вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування створений із метою оперативного управління процесами інформаційно-звітного забезпечення університету, організації підготовки і проведення в установленому порядку засідань ректорату та Вченої ради, контролю за виконанням рішень ректорату, Вченої ради, наказів і розпоряджень ректора Національного університету біоресурсів і природокористування України, зв’язку вишу з міністерствами та відомствами, підготовки аналітичних, довідкових та інформаційних матеріалів для ректора, попереднього розгляду документів, адресованих ректору університету, організації проведення нарад, зустрічей, координації роботи вчених секретарів вчених рад навчально-наукових інститутів та факультетів університету.

Секретаріат Вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування безпосередньо підпорядковується вченому секретареві.

У різні часи службою керували: проректор — головний вчений секретар І. І. Мельник (1996–1999), Г. І. Подпрятов (1999–2006), Н. В. Соколова (2000–2007), Т. І. Балановська (2007–2014).

Із жовтня 2014 р. структурний підрозділ очолює вчений секретар, к.е.н., доц. О. Д. Барановська.Приймальна комісія
Колектив Приймальної комісії на чолі з відповідальним секретарем В. М. Шевчуком

Приймальна комісія є робочим органом вишу, що створюється строком на один календарний рік для організації прийому вступників. Склад комісії затверджується наказом ректора НУБіП України, який є її головою. До її складу входять проректори, директори ННІ, декани факультетів, представники профспілкових організацій, органів студентського самоврядування, відповідальний секретар Приймальної комісії та його заступники. Щорічно розробляє Правила прийому, які затверджує Вчена рада університету.

Основні завдання: забезпечення інформування вступників, їхніх батьків та громадськості з усіх питань вступу до НУБіП України; організація прийому заяв і документів, а також допуск вступників до участі в конкурсі; подання до Єдиної державної електронної бази з питань освіти отриманих від вступників даних, а також внесення змін до статусів заяв вступників у єдиній базі; координація діяльності усіх підрозділів НУБіП України щодо підготовки та проведення конкурсного відбору; організація і проведення консультацій з питань вступу на навчання та вибору спеціальності; організація та контроль діяльності технічних, інформаційних і побутових служб; забезпечення оприлюднення на веб-сайті НУБіП України Правил прийому та інших документів, передбачених законодавством; проведення зарахування вступників за формами навчання і джерелами фінансування.


Навчальний відділ
Колектив навчального відділу на чолі з О. В. Зазимко

Навчальний відділ є правонаступником навчальної частини. Навчальну частину в різні роки очолювали: В. В. Котюжинський (з 1954 р.), Н. А. Герасименко (з 1962 р.), В. І. Рябченко (з 1981 р.), В. П. Лисенко (з 1996 р.). З 2002 р. навчальним відділом керує доц. О. В. Зазимко.

Основними напрямами діяльності навчального відділу є: оперативне планування та організація освітнього процесу, інформаційний супровід, контроль, моніторинг та управління його якістю, а також забезпечення процедури ліцензування та акредитації.

З метою координації підготовки магістрів в університеті в 1999 р. створено Інститут магістратури, основні завдання якого: забезпечення популяризації та адаптації магістерських програм до прийнятої у світі системи підготовки фахівців, проведення аналізу успішності студентів магістратури. В 2017 р., згідно з наказом ректора, відділ магістерських програм об’єднано з навчальним відділом зі збереженням виконуваних функцій. Розроблена співробітниками навчального відділу та впроваджена в університеті рейтингова система оцінки знань студентів успішно функціонує та стала невід’ємною частиною кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

Важливим напрямом роботи навчального відділу залишається імплементація нових законодавчих змін щодо організації освітнього процесу та реалізація вимог стандартів вищої освіти.Навчально-методичний відділ
Колектив навчально-методичного відділу на чолі з Л. В. Кліх

Відділ розпочав своє функціонування в 1997 р. як науково-методична лабораторія. Її першим керівником став доц. А. О. Квіцинський. Згодом лабораторію очолював доц. В. Г. Тракай. У 2014 р. лабораторію перейменовано в навчально-методичний відділ, завідувачем якого призначено доц. Л. В. Кліх.

За більше ніж 20-річний період функціонування підготовлено й видано низку основоположних методичних матеріалів, положень «Про організацію освітнього процесу», «Про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти», «Про випускну бакалаврську роботу», «Про екзамени та заліки», «Про проведення ректорського, директорського та деканського контролю знань студентів», «Про Ради роботодавців» та багато інших.

Лише у 2017 р. співробітники відділу видали довідник «Організація освітнього процесу — 2017», каталоги навчальних планів і програм підготовки бакалаврів і магістрів українською та англійською мовами, методичний посібник «Стан проведення практичного навчання студентів у НУБіП України та шляхи підвищення його якості», «Правила призначення академічних стипендій» і низку положень. Співробітники відділу займаються вивченням, узагальненням і розповсюдженням передового досвіду навчально-методичної роботи, надаючи методичні консультації щодо впровадження в навчальний процес сучасних освітніх технологій навчально-науковим інститутам, факультетам, кафедрам і науково-педагогічним працівникамННЦ виховної роботи та соціального розвитку
Колектив ННЦ виховної роботи та соціального розвитку на чолі з Г. М. Ржевським

Центр створено в 2014 р. як основний координуючий орган університету із забезпечення життєдіяльності студентського колективу. Концентрує виховну роботу на заходах всеукраїнського та міжуніверситетського рівнів, займається навчально-виховною діяльністю та соціально-побутовими питаннями. Основними завданнями є: координація виховної роботи в університеті та його підрозділах; виховання правової культури студентської молоді; контроль за реалізацією планів виховної роботи; розроблення положень, методичних вказівок з виховної роботи та соціального розвитку студентського містечка; надання консультативно-методичної допомоги суб’єктам виховної роботи різних рівнів; координація профорієнтаційної роботи; створення оптимальних умов для діяльності органів студентського самоврядування та розвитку молодіжної політики; створення умов для активного відпочинку студентів; проведення роботи щодо заохочення кращих студентів; пропаганда здорового способу життя; моніторинг ефективності функціонування гуртожитків базового навчального закладу, гуртожитків НДГ та ВП НУБіП України; розроблення та реалізація заходів щодо енергозбереження та зменшення комунальних платежів у студентському містечку. З червня 2015 р. до квітня 2018 р. центр очолював В. П. Коваленко. З квітня 2018 р. його очолив Г. М. Ржевський.Науково-дослідна частина
Колектив Науково-дослідної частини
на чолі з В. В. Отченашком

Історія структурного підрозділу університету, що здійснює координацію наукової діяльності, розпочалася зі створення у 1964 р. Науково-дослідного сектору. В 1991 р. на його базі організовано Науково-дослідну частину, яку очолив В. П. Бойко.

У різні роки підрозділом керували: П. С. Іванчиков (1964–1982), В. І. Данько (1982–1984), Ф. Н. Дудинець (1984–1985), В. П. Бойко (1985–1991), І. І. Ібатуллін (1991–1996), М. Я. Кривенок (2000–2007), В. А. Ткачук (2008), А. М. Білоус (2010–2014).

З 2014 р. посаду начальника НДЧ обіймає д.с.-г.н., проф. В. В. Отченашко. Науково-дослідна частина виконує низку завдань, головне з яких — загальне методичне керівництво науковими дослідженнями університету.

До складу науково-дослідної частини входять 4 відділи: науково-організаційний (начальник — к.е.н., с.н.с. В. В. Самсонова); планово-фінансовий (В. М. Шостак); патентно-ліцензійної, винахідницької та раціоналізаторської роботи (Т. М. Герасимова); науково-технічної інформації (к.е.н. Н. Ю. Шевченко).

Науковим дорадчим органом, що реалізує наукову політику НУБіП України, є Координаційна рада з питань науково-технічної діяльності, яка об’єднує очільників усіх наукових підрозділів вишу, органи самоврядування аспірантів та студентів, Спілку молодих вчених.

Сьогодні колектив науково-дослідної частини налічує 33 співробітники, з них третина мають науковий ступінь — 2 доктори наук і 9 кандидатів наук.Відділи аспірантури і докторантури та наукової атестації
Колективи відділів аспірантури і докторантури та наукової атестації

Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів у НУБіП України здійснюється в аспірантурі та докторантурі на стаціонарній (денна, вечірня) та заочній формах навчання. Аспірантуру було відкрито в 1949 р. Відділ аспірантури створено у 1954 р., а з відкриттям у 1988 р. докторантури йому надано сучасну назву. Першим завідувачем відділу був проф. Б. С. Іноземцев, потім очолювали: І. М. Довбах, І. В. Мотрук, В. Н. Довгопол, С. В. Кіняк, Л. А. Аврамчук. З 2001 р. і дотепер відділом керує к.с.‑г.н. О. І. Барабаш. Підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів проводять на 115 кафедрах за 35 науковими спеціальностями із 15 галузей знань. Наукове керівництво здійснюють 155 докторів наук і 59 кандидатів наук. За час існування відділу підготовлено приблизно 1700 кандидатів і докторів наук. Нині навчаються 416 осіб.

Відділ наукової атестації є структурним підрозділом НУБіП України, діяльність якого спрямована на підвищення якості атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в університеті. Відділ очолювали: А. В. Витріховська, О. Д. Барановська, В. К. Сидоренко, В. А. Грищенко, С. М. Грищенко. З 2015 р. відділом керує к.с.‑г.н. С. В. Боярчук. Відділ координує роботу 20 спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій за 46 спеціальностями з 7 галузей науки. З них 16 спеціалізованих вчених рад — на здобуття наукового ступеня доктора наук за 40 спеціальностями.Відділ з працевлаштування випускників
та видачі документів про вищу освіту
Колектив відділу з працевлаштування випускників
та видачі документів про вищу освіту
на чолі з Л. М. Жуковською

Відділ створено в 1999 р. у складі навчальної частини. З часу його заснування підрозділ очолює Л. М. Жуковська. Діяльність відділу спрямована на забезпечення здобувачів вищої освіти студентськими квитками, дипломами про вищу освіту, організацію випусків фахівців ОС «Бакалавр», «Магістр», ОКР «Спеціаліст» за відповідними напрямами та спеціальностями, координацію роботи структурних підрозділів університету в сфері професійно-кар’єрної орієнтації та працевлаштування за отриманою спеціальністю відповідно до вимог сучасного ринку праці та економічної ситуації в державі.

Майже за 20-річний період функціонування відділу здійснено випуск фахівців ОС «Магістр» — 29 264 особи, ОС «Бакалавр» — 46 493 особи, ОКР «Спеціаліст» — 19 452 особи, випускників-іноземців — 156 осіб; видано студентських квитків — 79 947 штук.

Згідно зі змінами у чинному законодавстві, співробітники відділу вдосконалили роботу щодо підготовки матеріалів для виготовлення дипломів про вищу освіту, дублікатів дипломів, студентських квитків. У відділі вивчають і узагальнюють передовий досвід працевлаштування випускників на підприємствах галузей, проводять індивідуальні консультації щодо оптимальних шляхів пошуку роботи.Відділ регіонального розвитку, дистанційної освіти
та заочного навчання
Колектив відділу регіонального розвитку, дистанційної освіти та заочного навчання на чолі з О. В. Єреськом

Відділ регіонального розвитку, дистанційної освіти та заочного навчання під цією назвою розпочав свою діяльність у 2016 р., об’єднавши у своїй структурі підрозділи, які раніше опікувались заочним навчанням і відокремленими підрозділами університету. У різні роки зазначені підрозділи очолювали: І. П. Гаврилюк, П. О. Кудінов, М. М. Бурлаченко, Л. І. Макодзей, П. І. Лакида, А. М. Гладкий, Я. О. Лікар. Сьогодні відділ очолює О. В. Єресько. Головними завданнями новоствореного відділу визначено: координацію діяльності відокремлених підрозділів (11) і міжкафедральних навчальних лабораторій (6), забезпечення ступеневої підготовки фахівців, упровадження дистанційних технологій навчання. Одним із дієвих шляхів підвищення якості освіти стало запровадження атестації керівників та педагогічних працівників відокремлених підрозділів НУБіП України комісією Міністерства освіти і науки України та проведення моніторингу якості навчального процесу на основі використання сучасних комп’ютерних технологій. Перспективним напрямом роботи відділу є активізація запровадження дистанційної освіти. Після оснащення в 2017 р. міжкафедральних навчальних лабораторій відповідним обладнанням стало можливим переведення студентів, які там навчаються, на дистанційну форму. Наступним кроком має стати більш широке застосування дистанційної освіти в університеті та його відокремлених підрозділахННЦ міжнародної діяльності
Колектив ННЦ міжнародної діяльності
на чолі з проректором В. А. Ткачуком

Відділ займається налагодженням, координацією та підтримкою міжнародної діяльності університету, забезпечує його високий міжнародний імідж, сприяє визнанню провідними вишами (установами) світу системи освіти, науки, досліджень НУБіП України шляхом їх адаптації до вимог міжнародних стандартів якості освіти.

Основні напрями діяльності відділу:

– поглиблення і розширення існуючих контактів з іноземними ВНЗ-партнерами та іншими установами країн Європи, Азії, США та ін.;

– удосконалення і розширення баз виробничих практик, стажувань студентів за кордоном;

– надання інформації щодо програм навчання у закордонних вищих навчальних закладах, пошук можливих партнерів та ресурсів для пошуку подібних програм;

– розроблення пропозицій на здобуття грантів і координація роботи в межах міжнародних програм і проектів;

– організаційне забезпечення прийому на навчання іноземних студентів, магістрів, аспірантів;

– співпраця з міністерствами, відомствами, посольствами іноземних країн в Україні та іншими установами й організаціями з питань міжнародної діяльності.

– супровід і прийом іноземних делегацій.

Протягом тривалого періоду відділ очолювала Н. Л. Чеботарьова.Відділ якості освіти, маркетингу
та профорієнтаційної роботи
Колектив відділу якості освіти, маркетингу та профорієнтаційної роботи на чолі з Д. Й. Мотринчуком

Відділ створено у 2017 р. шляхом об’єднання відділу управління якістю та підготовчого відділення з метою посилення профорієнтаційної роботи в НУБіП України. Сьогодні посаду начальника відділу обіймає Д. Й. Мотринчук.

Законом України «Про вищу освіту» передбачено, що в закладі вищої освіти повинна бути внутрішня система забезпечення якості. НУБіП України цими питаннями почав займатися ще в 2009 р., коли було створено ННВЦ міжнародної стандартизації аграрних і природоохоронних технологій, сировини та готової продукції. У 2012 р. в університеті було впроваджено систему менеджменту якості згідно з міжнародним стандартом ISO 9001:2008 «Системи менеджменту якості». У 2012 р. НУБіП України став переможцем 17-го Українського національного конкурсу якості, а в 2013 р. — переможцем 9-го турніру з якості країн Центральної та Східної Європи за моделлю ділової досконалості EFQM.

У виші функціонують підготовчі курси. Цей напрям роботи координує к.с.-г.н., доц. О. М. Багацька. Тривалість навчання — від 3 до 6 місяців. Для поширення інформації про університет та проведення профорієнтаційних заходів відділ бере участь в «Ярмарках професій», «Ярмарках вакансій», тематичних освітніх виставках як у Києві, так і в регіонах України, проводить зустрічі з випускниками шкіл, технікумів і коледжів.Студентське містечко НУБіП України
Колектив Студентського містечка НУБіП України
на чолі з директором С. В. Стецюком

Першим очільником студентського містечка був М. В. Мархонь (з 1989 р.). Згодом ним керували: Д. К. Калініченко (з 2013 р.), О. В. Соваков (з 2014 р.). Сьогодні директором цього підрозділу є С. В. Стецюк. Фахівцями студентського містечка є понад 200 осіб: завідувачі гуртожитків, каштеляни, чергові гуртожитку, прибиральниці, двірники, робітники з комплексного обслуговування, паспортисти.

До структури входять 14 гуртожитків, 2 з яких призначені для поселення співробітників та 1 — для слухачів курсів підвищення кваліфікації. Усі гуртожитки мають житлові приміщення, читальні зали, місця загального користування, побутового обслуговування, спортивні кімнати.

Студентські гуртожитки НУБіП України призначені виключно для іногородніх студентів, аспірантів, докторантів, а також студентів з-поміж дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. У гуртожитки можуть бути поселені іногородні студенти заочної форми навчання на період проведення екзаменаційної сесії, іногородні абітурієнти на період вступних випробувань.

Основні завдання підрозділу: турбота про створення належних умов проживання в гуртожитках, регулярне оновлення матеріально-технічної бази, визначення напрямів економічного і соціального розвитку, організація роботи, вирішення питання вдосконалення структури.Відділ кадрів
Колектив відділу кадрів на чолі з М. В. Михайліченком

Відділ займається питаннями управління персоналом, кадрового менеджменту, підбору та розстановки кадрів, прийняття на роботу, обліку працівників і кадрової звітності в університеті.

З 2014 р. значно посилився вплив цього підрозділу на реалізацію кадрової політики в університеті, а його діяльність системно спрямована на виконання рішень ректорату, кадрової комісії та Вченої ради НУБіП України щодо питань роботи з науково-педагогічним персоналом. Під час прийняття на роботу відділ кадрів організовує зустрічі й фахові співбесіди з претендентами на посади як на рівні факультетів (інститутів), так і на рівні ректорату. Фахівці відділу постійно уточнюють нормативно-правову документацію з питань обрання на посади за конкурсом згідно з вимогами чинного законодавства, контролюють дотримання правил внутрішнього розпорядку, вимог колективного договору, статуту та інші кадрові питання.

У різні роки відділом кадрів керували: Г. Т. Шевченко (1972–1999), Г. Я. Майданюк (1999–2000), В. М. Шаповал (2000–2014). Сьогодні відділ очолює к.пед.н., доц. М. В. Михайліченко.

Працівники відділу кадрів активно співпрацюють з кадровими службами відокремлених підрозділів університету, провідними вишами Києва, а також із органами державної і місцевої влади.Канцелярія і відділ документування
та обліку документів
Колектив канцелярії і відділу документування
та обліку документів

Канцелярія і відділ документування та обліку документів створені з метою забезпечення належного документообігу в університеті.

Канцелярія і відділ документування та обліку документів забезпечує єдиний порядок роботи з документами в університеті, зокрема у його відокремлених підрозділах, відповідно до вимог Інструкції з діловодства в Національному університеті біоресурсів і природокористування України. Завданнями відділу документування та обліку документів є: забезпечення належного оформлення наказів, листів, розпоряджень керівництва НУБіП України та контролю за дотриманням виконавцями встановлених термінів виконання, ведення електронної бази загальноуніверситетських наказів, вхідних і вихідних листів; здійснення контролю за дотриманням вимог нормативних документів з питань діловодства у структурних підрозділах університету.

Понад 30 років канцелярію очолювала М. Г. Краєвська. Нині її керівником є М. О. Лєснікова.

Відділ документування та обліку документів у різні роки очолювали А. В. Троян, Т. В. Себа. Нині його керівником є С. В. Климчук.Архів
Колектив архіву

Архів Національного університету біоресурсів і природокористування України створений для зберігання документів університету, використання відомостей, що містяться в цих документах, для службових, виробничих, наукових та інших цілей, а також для захисту прав і законних інтересів громадян.

Основними завданнями архіву НУБіП України є: приймання, реєстрація, систематизація та зберігання документів університету, зокрема особливо цінних; контроль за своєчасним надходженням до архіву вишу документів, опрацьованих діловодством; контроль за станом зберігання та правильністю оформлення документів у структурних підрозділах університету; організація проведення експертизи наукової і практичної цінності архівних документів, відбору матеріалів на постійне і тимчасове зберігання, видача необхідних довідок, копій, витягів із документів; створення та вдосконалення довідкового апарату до архівних документів, забезпечення комп’ютеризації інформаційних процесів; організація вивчення, узагальнення і поширення передового досвіду впровадження наукових досліджень і прогресивних методів роботи з архівної справи та діловодства.

Тривалий час архів очолювали О. Т. Михайлова, І. М. Пацера.

Нині архівом керує В. В. Чесак.Бухгалтерія
Колектив бухгалтерії на чолі з головним бухгалтером
Т. П. Кондрицькою

Бухгалтерська служба забезпечує контроль діяльності структурних підрозділів університету та ефективне використання фінансових і трудових ресурсів. З 1978 р. бухгалтерією Національного університету біоресурсів і природокористування України керував О. В. Берека. З 1999 р. до сьогодні підрозділ очолює Т. П. Кондрицька.

Основними завданнями бухгалтерської служби є: ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності вишу та складання звітності; відображення в документах достовірності та в повному обсязі інформації про господарські операції та результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями, а також фінансовими і матеріальними ресурсами; забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та детального відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності; забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використання фінансових і матеріальних ресурсів згідно із затвердженими нормативами та кошторисами; запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності Національного університету біоресурсів і природокористування України.Планово-фінансовий відділ
Колектив планово-фінансового відділу
на чолі з О. В. Броніним

Планово-фінансовий відділ займається плануванням, організацією та аналізом фінансово-господарської діяльності Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Перебуває в безпосередньому підпорядкуванні ректора університету.

Основними функціями та завданнями планово-фінансового відділу є:

– підготовка основних фінансових документів: бюджетних запитів, кошторисів, паспортів бюджетних програм, штатних розписів тощо;

– планування надходжень коштів спеціального фонду;

– розрахунки вартості навчання, проживання в гуртожитках, додаткових освітніх та інших платних послуг;

– оформлення документів з орендних відносин;

– забезпечення координації з головним розпорядником бюджетних коштів, державною казначейською службою;

– проведення комплексного економічного аналізу діяльності університету;

– розроблення заходів щодо ефективного використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів;

– контроль за дотриманням кошторисної і штатної дисципліни.Відділ внутрішнього аудиту
Провідний ревізор відділу внутрішнього аудиту
О. О. Савченко

Діяльність відділу внутрішнього аудиту спрямована на реалізацію державної політики щодо забезпечення ефективного управління фінансовими ресурсами університету.

Основними завдання відділу внутрішнього аудиту є: проведення аудиту бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності, результативності діяльності, економності та ефективного використання матеріальних, фінансових і трудових ресурсів, які перебувають у власності та користуванні університету, його структурних підрозділів, надання методичної допомоги відокремленим підрозділам університету в здійсненні контролю за збереженням майна та цільовим використанням грошових коштів загального та спеціального фонду використання, здійснення контролю за усуненням недоліків і порушень, виявлених під час проведення ревізій та перевірок, здійснення заходів щодо професійної підготовки та перепідготовки кадрів для фінансових структур підпорядкованих підрозділів Національного університету біоресурсів і природокористування України.

У різні періоди начальниками відділу були: О. І. Клунко, Т. В. Соловйова, С. М. Журбенко. З 1991 до 1996 р. на посаді заступника головного бухгалтера з ревізії і контролю працював В. М. Ярошинський. З 1999 р. і дотепер провідним ревізором відділу є О. О. Савченко.Відділ постачання та моніторингу цін
Колектив відділу постачання та моніторингу цін

Відділ постачання та моніторингу цін створено на підставі рішення Вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України у 2016 р. з метою забезпечення університету товарно-матеріальними цінностями та здійснення моніторингу цін.

Основними функціями та завданнями відділу постачання та моніторингу цін є:

1. Забезпечення навчального і наукового процесів та господарської діяльності Національного університету біоресурсів і природокористування України матеріальними ресурсами відповідно до «Порядку планування плану закупівель товарів, робіт і послуг».

2. Аналіз, узагальнення та формування проекту річного плану закупівель, товарів, робіт, послуг і додатку до нього та, за необхідності, їх коригування на підставі пропозицій, наданих структурними підрозділами університету.

3. Контроль відповідності цін на товарно-матеріальні цінності середнім ринковим цінам.

4. Збір поточних заявок від кафедр та служб університету, їх аналіз та здійснення замовлення на постачання.

Очолює відділ В. М. Лавренчук.Юридичний відділ
Колектив юридичного відділу на чолі з А. П. Бовою

Становлення правового забезпечення в Національному університеті біоресурсів і природокористування України бере свій початок із середини 90-х рр. минулого століття. До 1997 р. юридичними питаннями університету займався юрисконсульт В. А. Манзарь. З 1997 р. юридична служба функціонує як окремий структурний підрозділ — юридичний відділ, що підпорядковується безпосередньо ректору.

Першим очільником відділу з 1997 до 2003 р. був В. В. Науменко, а в 2003–2006 рр. відділ очолила Н. В. Соколова. З 2006 р. до сьогодні начальником відділу є А. П. Бова.

Юридичний відділ університету функціонує згідно із Загальним положенням про юридичну службу.

Основне завдання підрозділу — організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних документів університету його працівниками під час виконання покладених на них зобов’язань, подає керівництву пропозиції щодо вирішення правових питань з фінансово-економічної, наукової, навчально-виховної, освітньої та соціальної діяльності університету.

Юридичний відділ тісно співпрацює з відокремленими підрозділами університету та надає їм необхідні консультації.Відділ державних закупівель
Колектив відділу державних закупівель
на чолі з О. А. Бояровою

Відділ створено з метою забезпечення організації та проведення процедур закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти відповідно до правових та економічних засад, встановлених Законом України «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 р. № 922–VІІІ для функціонування навчального та виробничого процесу загалом в НУБіП України. Відділ підпорядкований першому проректору.

Першим начальником відділу була к.е.н., доц. С. М. Рогач (серпень 2007 р. — лютий 2011 р.). У різні періоди відділ очолювали: І. П. Устінова (2011 р.), к.е.н., доц. О. В. Величко (серпень 2011 р. — серпень 2016 р.). Нині відділом керує к.е.н., доц. О. А. Боярова.

У своїй роботі відділ керується Статутом університету, законами України, указами Президента, нормативними документами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших міністерств і відомств, наказами та розпорядженнями ректора та першого проректора. Відділ систематично проводить семінари з питань публічних закупівель для членів тендерних комітетів відокремлених структурних підрозділів НУБіП України, основними лекторами на яких є провідні фахівці — І. А. Андрущенко та О. О. Сніжко.Відділ організаційної діяльності навчально-дослідних господарств і навчально-виробничої практики
Колектив відділу організаційної діяльності навчально-дослідних господарств і навчально-виробничої практики

Відділ координує діяльність відокремлених підрозділів у виробничих питаннях вирощування продукції рослинництва, тваринництва, переробки, фінансово-економічній сфері, інноваційній діяльності, трансфері технологій, інвестиційній політиці.

Посаду начальника відділу обіймає д.с.-г.н., проф. В. М. Туринський.

Головним завданням відділу є розширення напрямів та підвищення якості підготовки студентів у сфері сільськогосподарського виробництва, досягнення стабільності у виробничій сфері відокремлених підрозділів університету і забезпечення поступового зростання їх економічного потенціалу для створення сучасних аграрних підприємств як фундаментальних для підготовки фахівців аграрного сектору сучасного рівня, а також впровадження інноваційних розробок у практику сільськогосподарського виробництва.

Ефективність діяльності відділу підтверджено відмінними результатами підвищення врожайності сільськогосподарських культур, валового надою молока та продуктивності худоби, обсягів виручки та прибутку.Відділ земельних ресурсів
Колектив відділу земельних ресурсів
на чолі з А. Ю. Колгановим

Відділ створено у 2007 р. Метою діяльності відділу є вирішення питань, пов’язаних із раціональним використанням земельних ресурсів, дотриманням вимог земельного законодавства, контролю за розподілом земельних ресурсів університету та їх ефективним використанням, формуванням, веденням та оновленням інформаційної бази щодо обліку земельних ділянок НУБіП України та його відокремлених підрозділів тощо.

У своїй роботі відділ керується Конституцією України, законодавством України, Статутом НУБіП України, наказами та розпорядженнями керівництва вишу.

З 2007 до 2017 р. відділ очолювали кандидати економічних наук, доценти П. Ф. Киценко, О. А. Тарасенко, Д. І. Пальчиков-Козуб. Зараз відділом керує А. Ю. Колганов.

Відділ земельних ресурсів співпрацює з:

– Міністерством освіти і науки України.

– Міністерством аграрної політики та продовольства України.

– Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру.

– відокремленими підрозділами, інститутами, факультетами та кафедрами НУБіП України.Інформаційно-обчислювальний центр
Колектив Інформаційно-обчислювального центру
на чолі з В. М. Теплюком

Залучення НУБіП України до світового освітянського та наукового простору зумовило в 1994 р. організацію відділу інформації та комп’ютерного зв’язку, на базі якого в 1997 р. було створено навчально-інформаційний центр комп’ютерних технологій, а в 2011 р. — центр інформаційно-комунікаційного та програмного забезпечення та інформаційно-обчислювальний центр у 2014 р. У перші роки функціонування центру його працівники проходили тривале стажування в Пенсильванському університеті (США), який виділив комп’ютерне та телекомунікаційне обладнання для облаштування першої комп’ютерної мережі.

У складі центру функціонують такі відділи: обслуговування комп’ютерної техніки; телекомунікаційного забезпечення; програмного забезпечення; інженерно-технічного забезпечення.

Основними завданнями центру є: проведення технічної політики; забезпечення роботи телекомунікаційного вузла та корпоративної комп’ютерної мережі університету і її сервісів; впровадження та супровід програмного забезпечення; монтаж та обслуговування мультимедійного обладнання в навчальних аудиторіях; методичний супровід інформаційних технологій та надання методичної допомоги підрозділам університету з розвитку аналітичної діяльності.

Очолює відділ В. М. Теплюк.Редакційно-видавничий відділ
Колектив редакційно-видавничого відділу

Метою видавничої діяльності університету є забезпечення навчального процесу навчальною та методичною літературою, опублікування результатів наукових досліджень, ознайомлення громадськості зі здобутками НУБіП України, поширення інформації про його історію, сьогодення та перспективи розвитку.

Основні напрями діяльності:

– надання текстових і художньо-графічних послуг, розроблення оригінал-макетів (комп’ютерна верстка листівок, плакатів, бланків, брошур, журналів, газет тощо);

– тиражування видань (навчальної літератури, брошур, журналів, газет тощо), фальцювання, зшивка, ламінування виготовлення посвідчень, грамот, сертифікатів, поздоровлень, виготовлення бланкової продукції, листівок тощо;

– сервісне обслуговування комп’ютерної техніки.

Для більш ефективного використання науково-педагогічного потенціалу кафедр і з метою створення якісного навчально-методичного забезпечення навчального процесу та самостійної роботи студентів, науково-дослідної роботи, редакційно-видавничий відділ запровадив нові прогресивні форми і сучасні технології підготовки до видання і виготовлення друкованої продукції.

Очолює відділ В. О. Рудік.Штаб цивільного захисту базового закладу
Колектив Штабу цивільної захисту базового закладу на чолі з М. С. Марущаком

Штаб цивільної оборони створено в 1963 р. Посаду начальника обіймав М. Ф. Павлов. У 1963 р. при штабі організовано кафедру цивільної оборони, яка у 2005 р. припинила свою діяльність. У 2013 р. штаб цивільної оборони перейменовано на штаб цивільного захисту.

Із 2014 р. до сьогодні начальником цивільного захисту базового закладу університету є М. С. Марущак. При штабі працює склад цивільного захисту, яким із 1982 р. і дотепер завідує Л. І. Ярмоленко. Територіально відділ підпорядковується Управлінню з питань надзвичайних ситуацій районної державної адміністрації.

У роботі штаб керується Кодексом цивільного захисту України, положенням про штаб, а також наказами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства Державної служби України з питань надзвичайних ситуацій. Серед основних завдань штабу: запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціального та воєнного характеру і запровадження заходів щодо зменшення збитків та втрат у разі аварій, катастроф, вибухів, пожеж і стихійних лих, збереження, прийом і видача майна, засобів індивідуального захисту та приладів.Спеціальний відділ
Колектив спеціального відділу на чолі з В. В. Бевзом

Спеціальний відділ Національного університету біоресурсів і природокористування України створено шляхом об’єднання режимно-секретного та військово-мобілізаційного відділів на підставі рішення Вченої ради НУБіП України в 2013 р.

Спеціальний відділ є самостійним структурним підрозділом і підпорядковується безпосередньо ректору НУБіП України.

Діяльність спеціального відділу спрямована на виконання розпоряджень ректора щодо мобілізаційної роботи, військового обліку співробітників та студентів, інших питань, пов’язаних із виконанням вимог законів України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про військовий обов’язок та військову службу».

Також спеціальний відділ Національного університету біоресурсів і природокористування України опікується забезпеченням зберігання державної таємниці і режиму секретності робіт, які проводяться в університеті, відповідно до вимог чинного законодавства.

Відділ комплектується перевіреними та кваліфікованими фахівцями. З 2001 р. до 2012 р. відділ очолював Г. Я. Майданюк.

Тепер відділом керує В. В. Бевз.Відділ охорони праці
Колектив відділу охорони праці на чолі з В. Б. Голубом

Відділ створено в 2003 р. згідно із Законом України «Про охорону праці» для організації та виконання заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням і аваріям під час роботи. Очолює структурний підрозділ В. Б. Голуб.

У діяльності відділ керується законодавством України, нормативно-правовими актами з охорони праці, колективним договором та актами з охорони праці, які діють у межах НУБіП України, Статутом університету.

Основні завдання відділу: впровадження ефективної системи управління охороною праці та вдосконалення роботи в цьому напрямі; організація проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих чинників, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози життю або здоров’ю працівників; вивчення та сприяння впровадженню у виробництво досягнень науки і техніки, прогресивних і безпечних технологій, сучасних засобів колективного та індивідуального захисту працівників; контроль за дотриманням працівниками вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці, положень розділу «Охорона праці» колективного договору та актів з охорони праці; інформування та надання роз’яснень працівникам НУБіП України з питань охорони праці.Відділ пожежної безпеки
Колектив відділу пожежної безпеки
на чолі з В. Є. Матросовим

Відділ створено з метою забезпечення виконання організаційно-технічних заходів, спрямованих на запобігання виникнення пожеж в університеті, залучення всіх категорій працівників, а також студентів до активної участі в роботі щодо попередження пожеж і посилення протипожежного захисту. Відділ підпорядкований ректору, або, за його дорученням, першому проректору. Довгий час відділ очолював В. М. Тарасенко. З 2016 р. ним керує В. Є. Матросов.

Функціями відділу є: опрацювання ефективної цілісної системи управління пожежною безпекою в НУБіП України та сприяння удосконаленню її діяльності; проведення оперативно-методичної роботи з пожежної безпеки; складання спільно з іншими підрозділами вишу комплексних заходів стосовно досягнення встановлених нормативів пожежної безпеки і розділу «Пожежна безпека» в колективному договорі; проведення для працівників вступного інструктажу з питань пожежної безпеки.

Серед завдань відділу: організація пожежної безпеки, безпечного використання устаткування, будівель і споруд; проведення згідно з річним графіком детального огляду всіх виробничих будівель, споруд, складів, лабораторій та інших приміщень НУБіП України; перевірка дотримання протипожежних вимог, стандартів, норм, правил і забезпечення виконання приписів, постанов державного пожежного нагляду тощо.Відділ комплексної безпеки та експлуатаційно-технічного забезпечення об’єктів охорони
Колектив відділу комплексної безпеки та експлуатаційно-технічного забезпечення об’єктів охорони
на чолі з В. В. Моісєєвим

Відділ створено в 2014 р. шляхом об’єднання відділу охорони, відділу телефонного зв’язку та відділу комплексної безпеки НУБіП України. Начальником структурного підрозділу є В. В. Моісєєв.

Основні завдання відділу: охорона майна та іншої власності НУБіП України від протиправних дій працівників, студентів чи третіх осіб; організація і створення сучасних систем відеоспостереження та проведення ремонтно-монтажних робіт; забезпечення безперебійної роботи відомчої АТС НУБіП України; надання послуг фіксованого телефонного зв’язку підрозділам університету; організація відповідної культурно-виховної діяльності серед студентів та працівників НУБіП України; залучення студентів і співробітників вишу до участі в заходах із попередження вчинення протиправних дій, або дій, які потенційно загрожують здоров’ю та життю громадян на території НУБіП України; технічне забезпечення, контроль і управління новими та існуючими системами охорони та попередження, засобами збереження конфіденційності інформації; співпраця з підрозділами СБУ, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, МВС України та іншими центральними органами виконавчої влади з питань захисту власності НУБіП України, здоров’я, прав і свобод студентів та працівників університету, інших громадян тощо.Відділ соціальної роботи
Колектив відділу соціальної роботи на чолі з В. В. Потебнею

Метою відділу є забезпечення виконання покладених на адміністрацію університету функцій згідно з колективним договором у частині соціального розвитку НУБіП України, зокрема: ведення квартирного обліку співробітників; підготовка рішень щодо надання матеріальної допомоги працівникам університету, опрацювання та формування особових справ та зведеного списку студентів, яким призначається соціальна стипендія; забезпечення виплати одноразової допомоги на поховання співробітників університету, компенсацій співробітникам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; ведення документації щодо повного державного утримання студентів з-поміж дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, надання їм відповідної допомоги; підготовка наказів щодо надання знижки з оплати за проживання в гуртожитках пільгових категорій студентів; здійснення спільно із профкомом співробітників та громадськими студентськими організаціями координаційної роботи серед підрозділів університету щодо підтримки студентів та працівників, які потребують соціального захисту; проведення інформаційно-консультаційної роботи серед працівників ННІ та факультетів з питань підготовки документів стосовно студентів, яким мають призначатися соціальні стипендії. Начальник відділу В. В. Потебня.Прес-служба університету
Колектив прес-служби університету

У 2014 р., з обранням ректором Станіслава Ніколаєнка, нової якості набула робота інформаційного ресурсу університету — офіційного сайту Національного університету біоресурсів і природокористування України. Стрімко зросла його відвідуваність, веб-сторінка стала головним джерелом актуальної та корисної інформації для всього колективу. З метою забезпечення висвітлення діяльності університету була створена прес-служба, яку очолив к.політ.н. Денис Рудень.

Сьогодні прес-служба опікується не тільки підтримкою та наповненням сайту, а й співпрацює із загальнодержавними телеканалами та друкованими виданнями, представляє університет в соціальних мережах Facebook та Instagram, створений Youtube канал.

Офіційний сайт НУБіП України став законодавцем моди для багатьох інформаційних ресурсів університетів України. Про це свідчить динаміка позиціонування сайту в рейтингу прозорості діяльності вишів: у 2014 р. посідали 80 сходинку, а в 2016 р. — третю. Представництво університету в інформаційному полі забезпечують: кореспондент сайту, к.пед.н. Ольга Наконечна, контент-менеджер Марія Андріїшина, редактор англомовної версії Олена Соловйова, технічний адміністратор Олександр Вознюк, фотосупровід здійснюють Геннадій Кушанов, Тарас Малаховський і Тетяна Черкас.Редакція газети «Університетський кур’єр»
Колектив газети «Університетський кур’єр»

Газета закладу вищої освіти «За сільськогосподарські кадри» вперше була надрукована у 1956 р.

Спочатку газета мала вигляд двополосного друкованого видання і тривалий час залишалася без редактора та редагувалася редколегією.

Першим редактором газети «Університетський кур’єр» був Д. Плужник.

Згодом посаду редактора газети обіймали: Б. Шиндеров, В. Каштанов, І. Калмиков і М. Мащенко. Протягом останніх 30 років редактором газети є В. Обрамбальський.

Незважаючи на скрутні часи перебудови, розвал Радянського Союзу, становлення незалежної України, газета «Університетський кур’єр» не припинила свого існування.

За 60 років було видано 2003 випуски газети.

У 2009 р. «За сільськогосподарські кадри» змінила назву на «Університетський кур’єр».

Нині газета «Університетський кур’єр» видається тисячним тиражем на 8 повнокольорових полосах формату А3, має студентський додаток «Голосієво — студентам» і велику зону поширення — від Київського територіального центру до численних регіональних підрозділів усієї України.

У 2014 р. газету «Університетський кур’єр» відзначено золотою медаллю «Незалежність» Київської організації Національної спілки журналістів України.Фотостудія
Колектив фотостудії

Фотостудія Національного університету біоресурсів і природокористування України створена у 2002 р. з метою висвітлення та забезпечення наочністю навчального, наукового й виховного процесів університету, фотографування заходів, які проводять у Національному університеті біоресурсів і природокористування України: конференцій, симпозіумів, нарад, святкових подій тощо.

Основними функціями фотостудії є:

– фотозйомка колективів членів ректорату, навчально-наукових інститутів, факультетів, кафедр, навчальних лабораторій інших структурних підрозділів для створення інформативних матеріалів про структурні підрозділи;

– створення архіву зібраного матеріалу;

– організація оновлення фотостудії сучасною технікою, новими технічними пристроями; організація каталогу фотоплівок та матеріалів у електронному вигляді;

– технічне обслуговування фотообладнання та фотоапаратури студії.

Фотостудія Національного університету біоресурсів і природокористування України виконує роботи для ректорату, навчально-наукових інститутів, факультетів, кафедр вишу та тісно співпрацює з прес-службою університету і редакцією газети «Університетський кур’єр».

Довгий час фотостудію очолювали Є. М. Стукач, В. В. Кондратенко. Нині фотостудію очолює Г. В. Кушанов.Служба закладів харчування
Колектив Служби закладів харчування на чолі з директором Б. А. Дубасом

Служба закладів харчування створена в 2008 р. з метою забезпечення раціонального харчування студентів, аспірантів, докторантів і працівників Національного університету біоресурсів і природокористування України. Служба базується на території центральної студентської їдальні, 3 їдалень та 4 кафетеріїв у навчальних корпусах Університету.

Основними завданнями служби є:

– забезпечення студентів, аспірантів, докторантів, працівників НУБіП України та інших споживачів гарячим харчуванням, зокрема стравами встановленого асортименту в їдальнях, кафе (кафетеріях), буфетах тощо;

– виробництво та реалізація продовольчої продукції власного виробництва, реалізація сільськогосподарської продукції навчально-дослідних господарств, науково-виробничих лабораторій, інших структурних підрозділів НУБіП України в їдальнях, кафе, буфетах, на лотках, в кіосках, крамницях тощо.

На базі студентської їдальні Служби закладів харчування працює цех кондитерських та хлібобулочних виробів, який співпрацює з фінською компанією «Лейпурін» щодо виробництва та покращення якості продукції, впровадження новітніх технологій. Вироблена продукція власного виробництва реалізується через мережу буфетів.Адміністративно-господарська служба
Колектив адміністративно-господарської служби на чолі з проректором В. В. Іщенком

Адміністративно-господарська служба університету забезпечує безперебійну роботу навчального, наукового, виробничого процесів, а також сприяє вирішенню соціально-побутових питань викладачів і студентів. Служба забезпечує безперервну роботу, модернізацію і сервіс всіх внутрішніх та зовнішніх інженерних систем централізованого опалення, гарячого та холодного водопостачання, водовідведення та енергоощадні, електричних мереж тощо, забезпечує економію матеріально-технічних ресурсів, впроваджує енергоощадні технології у 20 навчальних корпусах і 14 студентських гуртожитках університету. У своєму складі служба має такі підрозділи: відділи головного енергетика, головного механіка, ремонтно-будівельну бригаду. У складі служби функціонують і виробничі підрозділи, які забезпечують розвиток власних виробничих потужностей з проведення ремонтних робіт, обслуговування та благоустрою об’єктів і територій. Служба займається впровадженням у виробництво та навчальний процес наукових розробок і передового досвіду з транспортних технологій, ремонту та технічного сервісу автомобілів. Ведеться підготовка висококваліфікованих водіїв автотранспортних засобів.

Щорічно господарські підрозділи університету проводять капітальні та поточні ремонти, виробляють різноманітну продукцію на суму понад 9 млн гривень.Студентська організація

Цей структурний підрозділ університету створено 22 листопада 1994 р. Студентська організація НУБіП України є першою серед закладів вищої освіти нашої держави. Вона об’єднує студентів, аспірантів та молодих викладачів із метою надання допомоги студентській молоді, створення механізмів реалізації студентської ініціативи, захисту соціальних, економічних та інших інтересів студентства.

Першим головою і засновником Студентської організації став студент факультету електрифікації Володимир Березовський, який очолював її протягом 3 років. За понад 23 роки функціонування підрозділу змінилося 12 голів — студентів різних факультетів, а саме: Геннадій Сєнцов (факультет агрохімії); Микола Биков (факультет захисту рослин); Віталій Оверченко (агрономічний факультет); Олександр Ярмоленко (агрономічний факультет); Андрій Білоус (лісогосподарський факультет); Ігор Дмитренко (юридичний факультет); Ольга Кухар (юридичний факультет); Вікторія Мялук (факультет захисту рослин); Дар’я Кендус (факультет аграрного менеджменту); Ілля Вакарчук (ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження).

Сьогодні керівником Студентської організації є Катерина Дювенжи, студентка IV курсу економічного факультету, яка вступила до НУБіП України в 2014 р. З перших днів вона зайняла активну позицію в житті університету, розпочавши роботу в Студентській організації факультету та соціальному секторі НУБіП України. Вже наприкінці І курсу стала капітаном команди «КВК» рідного факультету, на ІІІ курсі обіймала посаду голови Студентської організації факультету, а в 2017 р. очолила Студентську організацію університету.

Усі згадані керівники вкладали частинку своєї душі в розвиток Студентської організації, удосконалювали її, саме тому тепер вона має чітку та злагоджену структуру: голова, перший заступник, секретар, заступники секторів за різними напрямкам роботи, голови студентських організацій факультетів та голови студентських рад гуртожитків.

Основним завданням Студентської організації є захист прав студентів, відстоювання їхньої позиції, покращення процесу навчання та умов проживання в гуртожитках, а також співпраця з закладами вищої освіти України та світу.

За напрямами роботи Студентська організація поділяється на такі сектори:

1. Навчальний — займається питаннями щодо процесу навчання студентів, зокрема нарахуванням додаткових рейтингових балів для отримання стипендії.

2. Науковий — організовує конференції, розумові баталії, інтелектуальні ігри та конкурси для студентів.

3. Інформаційний — своєчасно інформує студентство щодо проведення майбутніх заходів, публікує новини та репортажі.

4. Спортивний — організовує спортивні змагання між студентами різних факультетів, адміністрацією та студентством, займається розвитком нових спортивних напрямів, які цікавлять студентів.

5. Соціальний — спрямовує діяльність на благодійність, організацію та проведення волонтерських заходів серед студентів університету. Яскравими прикладами є традиційні благодійні аукціони, ярмарки, благодійні вечері тощо.

6. Культурно-мистецький — найяскравіший сектор, який планує всі вечірки, є основним організатором заходів, що насичують студентське життя яскравими емоціями та прикрашають студентські будні.

7. Сектор зовнішніх зв’язків — підтримує контакти та співпрацює зі студентами відокремлених підрозділів НУБіП України та інших ВНЗ.

Студентська організація — місток порозуміння між студентством і адміністрацією. Голови студентських організацій усіх факультетів є членами вчених рад факультетів та ННІ, 10 студентських лідерів є представниками Вченої ради НУБіП України. Студентський актив складає 50% Стипендіальної комісії, а голова Студентської організації університету входить до складу ректорату та Вченої ради Університету, завдяки чому має змогу інформувати адміністрацію про потреби та проблеми студентства з перших уст.


Студентська організація НУБіП України


Первинна профспілкова організація співробітників
Первинна профспілкова організація співробітників на чолі з Р. О. Тарасенком

Профспілка співробітників університету налічує понад 3000 членів і є однією з найчисельніших первинних ланок у складі Київської обласної профспілки працівників АПК. У різні роки цей структурний підрозділ очолювали: доц. О. М. Чернега, доц. Д. К. Плужник, проф. П. Я. Роговський, доц. А. І. Скрипниченко, доц. О. С. Марченко, проф. М. М. Городній, проф. С. К. Рудик, доц. В. К. Береговий, проф. В. К. Кононенко, доц. І. П. Гаврилюк. Із 2014 р. і дотепер профспілкою співробітників керує д.пед.н., доц. Р. О. Тарасенко.

Організація є представником колективу університету та здійснює захист його трудових і соціально-економічних прав. Пріоритетне завдання профспілки — постійна взаємодія з адміністрацією вишу щодо питань оплати праці, створення належних і безпечних умов роботи, соціального забезпечення співробітників та духовного розвитку колективу. Особливу увагу профспілка приділяє оздоровленню працівників та членів їхніх сімей. У період літніх відпусток співробітники НУБіП України мають можливість оздоровлюватися на університетській базі спортивно-оздоровчого табору «Академічний», що розташований на Чорноморському узбережжі. Щорічно надається приблизно 150 пільгових путівок для відпочинку дітей співробітників у таборі «Чайка» Київської області.Первинна профспілкова організація студентів і аспірантів
Колектив профспілкової організації студентів і аспірантів НУБіП України

Студентська профспілка розпочала свою діяльність із заснуванням закладу вищої освіти. З 1898 р. проблемами студентів займалася адміністрація інституту, а з 1902 р. — «Общество взаимопомощи нуждающимся студентам Киевского политехнического института Императора Александра II». Товариство можна вважати прототипом першої профспілкової організації студентів змішаного типу, бо до її складу входили як студенти, так і адміністрація.

У радянську добу основними функціями профспілки стали гасла соціалістичних змагань, контроль за роботою місць громадського харчування, житлово-побутові питання тощо. В 1982 р. на XVIII звітно-виборчій профспілковій конференції з ініціативи студентів відбувся поділ об’єднаної профспілкової організації співробітників і студентів на дві: профспілкову організацію співробітників і профспілкову організацію студентів та аспірантів. Студентський профком із 1982 р. очолював Г. А. Орехівський, із 1984 р. — М. М. Рудий, із 1987 р. — В. І. Карпенко, із 1988 р. — М. М. Моісєєв, із 1992 р. — В. А. Ткачук, із 2001 р. — С. О. В’ялий, із 2003 р. — О. А. Муравський.

Профспілка студентів НУБіП України виконує роботу за такими напрямами: соціальний і правовий захист студентів; організаційно-масова робота; оздоровлення і відпочинок студентів; житлово-побутова робота; культурно-спортивна робота; міжнародне співробітництво і загальні питання.